Одсек за развој инфраструктуре квалитета и пројекте

Одсек за развој инфраструктуре квалитета и пројекте обавља послове који се односе на: организацију послова припреме пројеката развојне помоћи и праћење њихове реализације као и координацију приоритета и анализу ефеката коришћења развојне помоћи; организацију и надзор послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА Споразум и активности усмерене ка развоју инфраструктуре квалитета у региону Западног Балкана; припрему стратешких документа и израду нацрта закона и других прописа у области акредитације, стандардизације, метрологије и драгоцених метала, предлагање мера за унапређење прописа као и израду стручних мишљења у вези са применом прописа из те области; припрему предлога решења у управним стварима у другом степену у оквиру делокруга Одсека; сарадњу са Акредитационим телом Србије, Институтом за стандардизацију Србије и  Дирекцијом за мере и драгоцене метале и утврђивање приоритета развоја у области стандардизације, акредитације, метрологије и драгоцених метала и координацију преговора у оквиру ПГ1 у вези са овим областима; надзирање, организовање и координацију послова овлашћивања тела за жигосање предмета од драгоцених метала, као и други послови из делокруга Одсека. 

У Одсеку за развој инфраструктуре квалитета и пројекте образују се следећe уже унутрашњe јединицe:

            1. Група за стандардизацију, акредитацију и метрологију

            2. Група за пројекте и слободу кретања робе.

  

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна