Група за стандардизацију, акредитацију и метрологију

  Група за стандардизацију, акредитацију и метрологију обавља послове који се односе на стратегију и политику развоја стандардизације и акредитације; праћење и спровођење закона и подзаконских аката у области стандардизације и акредитације и предлагање мера за њихово унапређење; припрему и израду нацрта закона и других прописа из делокруга Групе; сарадњу са Институтом за стандардизацију Србије (у даљем тексту: ИСС) и Акредитационим телом Србије (у даљем тексту: АТС) и спровођење процедура за прибављање сагласности оснивача на акта која доносе ове институције, у складу са прописима којима се уређује стандардизација и акредитација; анализу економских показатеља финансијских планова и извештаја ових институција, као и анализу програма рада институција у области стандардизације и акредитације; израду и усаглашавање годишњег програма рада ових институција ради обезбеђивања буџетских средстава за делимично финансирање ИСС и АТС; сарадњу са другим органима и организацијама ради дефинисања приоритета у области стандардизације и акредитације; израду и усаглашавање Годишњих планова за доношење српских стандарда и сродних докумената; усаглашавање удела средстава који се одобрава из буџета за рад ИСС и АТС: припрему и израду нацрта закона и других прописа у области метрологије и драгоцених метала, активности везане за спровођење прописа и усклађивање са ЕУ прописима и другим међународним прописима и предлаже мере за њихово унапређење; сарадњуса другим органима и организацијама и институцијама и утврђивањеприоритета развоја у области метрологије и контроле предмета од драгоцених метала планира; организацију и спровођење поступака за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила и спровођење поступака за овлашћивање тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала и припрема предлога решења о именовању и овлашћивању; и друге послове у овој области.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна