Група за нехармонизоване техничке прописе

Група за нехармонизоване техничке прописе обавља послове који се односе на: израду и праћење примене техничких прописа којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе у нехармонизованој области, и то за дрво, намештај, плоче иверице, мазива, котрљајне лежајеве, лабораторијско посуђе, опрему за забавне паркове и остале индустријске непрехрамбене производе који нису покривени заједничким европским правом; припрему и праћење примене правних аката усклађених са европским правом, превасходно Уредбом ЕУ 764/2008 и Директивом 2015/1535, као и других стратешких, планских докумената којима се технички и нетехнички прописи и административне праксе у нехармонизованој области из надлежности различитих органа државне управе усклађују са правним тековинама ЕУ; сарадњу са различитим органима државне управе који су надлежни за техничке и нетехничке прописи и административне праксе у нехармонизованој области и Привредном комором Србије и другим привредним удружењима ради коодринације уклањања препрека трговини; припрему материјала и прилога за рад Преговарачке групе за кретање роба (Преговарачка група 1) у области техничких и нетехничких прописа и административне праксе у нехармонизованој области; припрема материјала за спровођење прописаног поступка за именовање и овлашћивање ТОУ; достављање решења о именовању односно овлашћивању ТОУ ради уписа у регистар; проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање, ТОУ после издавања решења о именовању, односно овлашћивању; праћење, ажурирање и састављање спискова српских стандарда из области опште безбедности производа и других нехармонизованих области; давање правних мишљења о примени прописа из делокруга Одсека као и интерних мишљења о нацртима или предлозима правних аката других органа државне управе; анализу ефеката примене техничких прописа из делокруга Групе, као и предлагање измена и допуна тих прописа; сарадњу са другим органима, организацијама, институцијама, привредом и другим заинтересованим странама; анализирање потреба привреде за доношење нових или измену постојећих техничких прописа из делокруга Групе и утврђивање приоритета у вези са доношењем нових или изменом постојећих техничких прописа; као и друге послове из ове области.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна