Одељење за нехармонизовану област, стандардизацију, акредитацију и метрологију

Одељење за нехармонизовану област, стандардизацију, акредитацију и метрологију обавља послове који се односе на: израду и праћење имплементације техничких прописа из надлежности Министарства у нехармонизованој области којима се утврђују захтеви за индустријске непрехрамбене производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима у тој области; процес усаглашавања техничких и нетехничких прописа и административне праксе у нехармонизованој области из надлежности Одељења са примарним и секундарним изворима права  ЕУ у оквиру ПГ1; припрему и праћење припреме хоризонталних аката и стратешких и планских докумената којима се нехармонизована област из надлежности различитих органа државне управе усклађују са правним тековинама ЕУ; праћење, ажурирање и састављање спискова/листа српских стандарда у области опште безбедности производа и другим нехармонизованим областима; израда, буџетирање и спровођење планова за имплементацију стратешких докумената у области инфраструктуре квалитета и израда планова за израду техничких прописа у нехармонизованој области; припрему материјала за именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености производа (ТОУ) у нехармонизованој области и проверу испуњености захтева за именовање односно овлашћивање после издавања решења о именовању или овлашћивању; координацију припреме и примене планова у области уклањања непотребних препрека у трговини у нехармонизованој области и сарадњу са другим министарствима, Привредном комором Србије и другим привредним удружењима, ради координације уклањања препрека трговини производима из надлежности тих министарстава; организацију мреже контактних тачака и рад контактне тачке за индустријске производе из делокруга Сектора у складу са Уредбом ЕУ 764/2008 и припрему правних аката неопходних за пуну примену наведене Уредбе; пружање информација о техничким прописима у складу са правилима СТО у смислу стављања производа на тржиште; организацију и рад центра за информисање у вези са пружањем информација о техничким прописима, вођење регистра у вези са техничким прописима; давање мишљења о примени прописа из делокруга Одељења, као и давање интерних мишљења о нацртима закона и предлозима прописа других органа државне управе; нотификацију (пријављивање) техничких прописа и прописа у припреми и са њима повезаних поступака оцењивања усаглашености у складу са правилима СТО, ЦЕФТА и директивом ЕУ 2015/1535; анализу ефеката примене техничких прописа из делокруга Одељења; стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације иметрологије; израду нацрта закона и других прописа у области акредитације, стандардизације, метрологије и предмета од драгоцених метала и израду стручних мишљења у вези са применом прописа из те области; праћење и спровођење закона и подзаконских аката у области стандардизације, акредитације метролгије и предмета од драгоцених метала и предлагање мера за њихово унапређење; припрему предлога решења у управним стварима у другом степену у оквиру делокруга Одељења; сарадњу са Акредитационим телом Србије (у даљем тексту: АТС), Институтом за стандардизацију Србије Србије (у даљем тексту: ИСС) и  Дирекцијом за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) и утврђивање приоритета развоја у области стандардизације, акредитације, метрологије и предмета од драгоцених метала; спровођење процедура за прибављање сагласности оснивача на акта која доносе ове институције, у складу са прописима којима се уређује стандардизација и акредитација и координацију преговора у оквиру ПГ1 у вези са овим областима; надзирање, организовање, координацију и спровођење поступака за именовање односно овлашћивање тела у области метрологије и предмета од драгоцених метала, припрема предлога решења о именовању и овлашћивању, као и друге послове из ове области.

 У Одељењу за нехармонизовану област, стандардизацију, акредитацију и метрологију образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за стандардизацију, акредитацију, нехармонизоване техничке прописе и нотификацију

               Група за нехармонизоване техничке прописе  и нотификацију

               Група за стандардизацију, акредитацију, регистре и инфо-центар за производе

   2. Група за метрологију и предмете од драгоцених метала.                                      

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна