Српски знак усаглашености

Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (''Службени гласник РС'', број 36/09) прописано је дапроизвођач ставља знак усаглашености на производ који је усаглашен са техничким прописом ако је то утврђено техничким прописом.

Српски знак усаглашености

Српски знак усаглашености и CE знак (.cdr)

Српски знак усаглашености за преузимање (.gif)

Изглед српског знака усаглашености уређен је чл. 30. до 33. Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености  (''Службени гласник РС'', бр. 98/09 и 23/17). Уредбом (члан 31.) прописано је, између осталог, да је српски знак усаглашености једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, усаглашен са захтевима српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено његово стављање.

Ова одредба престаје да се примењује даном ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом (ACAA споразум) у делу производа на које се тај уговор односи, а у делу производа на које се тај уговор не односи одредба члана 31. ове уредбе престају да се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Изузетно од ове одредбе, CE знак ће важити у Републици Србији и пре потписивања ACAA споразума ако је извршено признавање исправе о усаглашености и са њом повезаног знака усаглашености у складу са одредбама чланова 28. до 30. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Од дана потписивања ACAA споразума, а најкасније од дана приступања ЕУ примењиваће се искључиво  СЕ знак (члан 37. у вези са чланом 32. Уредбе, чији је садржај и облик прописан наведеном уредбом (у складу са Уредбом 765/2008/ЕЗ).

Начин и употреба знакова усаглашености прописана је Правилником о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености (''Службени гласник РС'', број 25/10).

На производ који није усаглашен са прописаним захтевима, односно на производ за који није прописано стављање знака усаглашености, забрањено је стављати знак усаглашености.