O Sektoru

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda obavlja poslove koji se odnose na: tehničke propise, proces usaglašavanja zakona iz oblasti slobodnog kretanja roba sa pravnom tekovinom EU, kao i donošenje podzakonskih akata; transponovanje i primenu transponovanog tehničkog zakonodavstva EU – oblast unutrašnjeg tržišta; strategiju i politiku razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije; koordinaciju sa resornim ministarstvima; izradu programa za donošenje tehničkih propisa; izradu tehničkih propisa za industrijske neprehrambene proizvode; ovlašćivanje i imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima; nadzor nad radom ovlašćenih i imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i obilazak tela za ocenjivanje usaglašenosti radi provere ispunjenosti zahteva za imenovanje nakon izdavanja rešenja o imenovanju; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila; ovlašćivanje tela za obavljanje poslova overavanja merila; ovlašćivanje tela za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura; prijavljivanje ovlašćenih i imenovanih tela Evropskoj komisiji (notifikacija tela za ocenjivanje usaglašenosti); priznavanje važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti i davanje mišljenja na rešenja o priznavanju inostranih isprava i znakova usaglašenosti donetih od strane drugih ministarstava; vođenje i izdavanje izvoda iz registra tehničkih propisa u pripremi, registra važećih tehničkih propisa i imenovanih odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti – TOU, registra inostranih isprava i znakova usaglašenosti koji važe u Republici Srbiji, registra ovlašćenih tela za overavanje merila i imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, registra ovlašćenih tela za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, odnosno ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura; pružanje informacija o tehničkim propisima i njihovoj primeni, privrednim subjektima i drugim zainteresovanim stranama; kao informacijski centar prema pravilima STO i CEFTA (uključujući rad kontaktne tačke prema pravilima EU); prijavljivanje tehničkih propisa u pripremi i sa njima povezanim postupcima ocenjivanja usaglašenosti (notifikacija propisa EU i STO) u cilju uklanjanja tehničkih prepreka u trgovini u okviru CEFTA, STO i EU; vođenje drugostepenog upravnog postupka u oblasti metrologije; utvrđivanje prioriteta, priprema, predlaganje i praćenje realizacije odobrenih projekata iz oblasti slobode kretanja robe i  koordinacija razvojnih projekata sa institucijama u ovoj oblasti;  pripremu i učestvovanje u pregovorima za zaključivanje međunarodnog sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum); planiranje, sprovođenje i koordinaciju poslova koji se odnose na proces pridruživanja EU iz delokruga Sektora; slobodu kretanja robe i proces usaglašavanja tehničkih propisa u harmonizovanoj oblasti sa pravnom tekovinom EU u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije EU (u daljem tekstu: PG1); pripremu i organizovanje sastanaka PG1 i unos podataka u elektronsku bazu NPAA; saradnja sa drugim organima državne uprave i institucijama u oblasti slobodnog kretanja robe u vezi sa usklađivanjem zakonodavnog okvira i primenom tehničkih i drugih propisa u oblasti slobode kretanja robe; kao i druge poslove iz ove oblasti.

          U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

          1. Odeljenje za tehničke propise, imenovanje i nadzor

          2. Odeljenje za standardizaciju, akreditaciju, metrologiju i međunarodnu saradnju

 

V.D. POMOĆNIKA MINISTRA U SEKTORU ZA KVALITET I BEZBEDNOST PROIZVODA

 

Nikola Vitas, rođen je 1982. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

Više od 15 godina bavi se poslovima u oblasti standarda i infrastrukturom kvaliteta. Stekao je dragoceno iskustvo i široko znanje iz oblasti privrede, obavljajući različite odgovorne poslove u oblasti auto industrije.

Profesionalnu karijeru započeo je u Škoda mreži u Srbiji 2007. godine, na poziciji referenta tehničke službe za edukaciju, praćenje i implementaciju procesa.

Bio je zadužen za praćenje procesa rada, implementaciju standarda, edukaciju, organizaciju i sprovođenje obuka u okviru tehničkog sektora.

Pored toga bavio se izuzetno složenim poslovima, poput modifikacije softverskih proizvoda, analitičkim pristupom odabira najsavremenije opreme specijalnih karakteristika. Bio je zadužen za koordinaciju rada, radi obezbeđivanja besprekornog i dobro organizovanog izvršavanja najzahtevnih zadataka, radi ostvarivanja uspešnog poslovanja.

Zahvaljujući upornom radu i trudu, na poziciju tehničkog direktora/direktora postprodaje dolazi 2011.godine.

Pored donošenja važnih odluka i implementacije standarda u poslovanju, bavio se rukovođenjem servisnim centrom, korespondencijom sa uvoznicima, upravljao je najzahtevnijim procesima rada, vodio posebne pregovore na nivou flotnih kupaca u održavanju, upravljao ljudskim resursima.

Posao savetnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale obavljao je od početka 2022.godine, gde je ostvario zapažene rezultate.

Bavio se najosetljivijim pitanjima od krucijalne važnosti za razvoj privrede u domenu mera i dragocenih metala. Bio je zadužen za dijalog između privrednika i države, radi ostvarivanja zajedničkog interesa, prosperiteta i proaktivnog sistemskog rešavanja gorućih pitanja, kroz različite vidove pravnih i drugih akata.

Bio je zadužen za organizaciju procesnog sistema za efikasnije izdavanje rešenja i sertifikata uvoznicima i proizvođačima predmeta od dragocenih metala, što predstavlja iskorak u ovoj oblasti, i uvođenje jednostavnog, efikasnog i brzog pristupa potrebnim podacima.

Postavljen je za v.d.pomoćnika ministra 10. novembra 2022.godine.

Po postavljenju naveo je da će se zalagati za dodatno unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji, a zahvaljujući ličnom iskustvu u sveri preduzetništva na poboljšanju privrednog ambijenta, u delokrugu svojih nadležnosti.

Završio je brojne obuke, među kojima su obuke za upravljanje ljudskim resursima, poslovna predviđanja, planiranje i upravljanje budžetom, projektovanje u privredi, procesi pregovaranja i druge.

Oženjen je, otac dvoje dece.