Neharmonizovani tehnički propisi

Direktive „Starog i Novog pristupa” uređuju zahteve za bezbednost proizvoda na tržištu svih članica EU (harmonizovano područje).

U slučajevima kada, za pojedine grupe proizvoda propisi nisu usklađeni na teritoriji EU (neharmonizovano područje), svaka država članica može primeniti svoje nacionalno tehničko zakonodavstvo i nacionalne standarde. 

Indikativna lista proizvoda iz neharmonizovanog područja dostupna je preko internet strana Evropske komisije.

I u Srbiji su određeni proizvodi regulisani samo izvornim srpskim tehničkim propisima, npr. za maziva. kotrljajne ležaje, ploče iverice i sl. U slučaju da ne postoje ni izvorni nacionalni tehnički propisi primenjuju se zahtevi direktive za opštu bezbednost proizvoda (u Srbiji Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda kojim su preuzeti svi zahtevi i načela navedene evropske direktive).

Izvorni srpski tehnički propisi mogu predstavljati potencijalnu prepreku trgovini i zbog toga je njihovo prijavljivanje STO i EU (notifikacija) od ključnog značaja za preventivno delovanje na sprečavanju ovih prepreka.

Postupak notifikacije (prijavljivanja) tehničkih propisa u fazi njihove pripreme u EU je definisan direktivom 2015/1535 (poznatija po bivšim brojem kao direktiva 98/34). Navedena direktiva je preuzeta u pravni sistem Republike Srbije Vladinom Uredbom o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde (''Službeni glasnik RS'', br. 45/10 i 114/15).

Baza svih nacionalnih notifikovanih nacrta propisa u EU dostupna je preko TRIS sistema

Radi uklanjanja prepreka koje stvaraju tehnički propisi iz neharmonizovanog područja, odnosno radi njihovog usklađivanja sa članovima 34-36. Ugovora o funkcionisanju EU (UFEU), Ministarstvo privrede radi na pripremi akcionog plana za uređenje neharmonizovanog područja. Ovaj dokument ima za cilj da se identifikuju svi propisi koji u sebi sadrže prepreke, da se uradi pravna i tehnička analiza takvih propisa, i na osnovui te analize da se propišu rokovi za izmenu ili ukidanje tih propisa. 

Da bi se u neharmonizovanom području omogućilo, da proizvodi koji su zakonito stavljeni na tržište jedne države članice ne budu zabranjeni na tržištu druge države članice zbog razlika u nacionalnim propisima, 2008. godine doneta je Uredba 764/2008/EZ.

Ova Uredba uređuje procedure relevantne za primenu tzv. „načela međusobnog priznavanja”, za širok spektar proizvoda iz neharmonizovanog područja, kao što su nameštaj, bicikli, proizvodi od dragocenih metala i dr. Jedna od novina Uredbe je uspostavljanje mreže „kontaktnih tačaka za proizvode”, kao važnog mehanizma za koheziju i jačanje unutrašnjeg tržišta. 

Kontaktne tačke za proizvode pojedinih zemalja članica EU pružaju informacije privrednim subjektima o nacionalnim tehničkim pravilima koja se primenjuju na njenoj teritoriji. One takođe pružaju detaljne informacije o proizvodima na koje se primenjuje princip uzajamnog priznavanja, odnosno o nacionalnim tehničkim propisima koji uređuju te proizvode.