Akreditacija

Kroz akreditaciju se uspostavlja odnos poverenja na tržištu, zahvaljujući tome što se korišćenjem usluga kompetentnih i tehnički osposobljenih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela, obezbeđuje poverenje u obavljena ispitivanja, kontrolisanja i sertifikaciju. Dokazivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa zahtevima propisa i standarda jedna je od glavnih pretpostavki za ostvarivanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

Sve veći broj organizacija u našoj zemlji prepoznaje značaj akreditacije u dostizanju visokog nivoa konkurentnosti na tržištu, povećanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda, olakšavajući kretanja roba i usluga između zemalja, ostvarujući na taj način prednosti za svoje kompanije i uvećavajući prihode. Koristi od akreditacije su višestruke, ne samo za krajnje potrošače, kroz zaštitu njihovog zdravlja, bezbednosti i zaštitu životne sredine, već i za celokupnu privredu, jer se konkurentnost diže na jedan potpuno viši nivo. Može se reći da je krajnji cilj akreditacije, da kroz utvrđivanje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti, krajnjim korisnicima omogući izbor kvalitetnih proizvoda i usluga koji će u potpunosti zadovoljiti njihove potrebe.

Sistem akreditacije u Srbiji, pored ATS-a, obuhvata akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i Ministarstvo privrede (MP), nadležno za kreiranje i sprovođenje strategije i politike razvoja akreditacije. Sistem akreditacije je usklađen sa Uredbom (EZ) 765/2008 Evropskog parlamenta i Saveta koja propisuje pravila  za organizovanje i sprovođenje postupka akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti. Ova uredba pored pomenutih pravila predstavlja i okvir za tržišni nadzor proizvoda, kako bi se obezbedio viši nivo zaštite javnih interesa.

Zakonom o akreditaciji  („Sl. glasnik RS“, br. 73/10) iz 2010. godine, unete su mnogobrojne novine u celokupan akreditacioni sistem Srbije. Pored  osnivanja, delatnosti, organa i finansiranja, njime se uređuje i akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti (koja obavljaju poslove ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, sistema menadžmenta i osoba).

Zakonom je detaljno propisan način nadzora nad radom tela za ocenjivanje usaglašenosti u toku trajanja akreditacije, kao i nadzor nad radom samog Akreditacionog tela koji je u nadležnosti Ministarstva privrede.

Prema ovom zakonu akreditacija je dobrovoljna, osim ako posebnim zakonom nije propisano da je obavezna.

Ovim zakonom data je mogućnost sklapanja sporazuma sa akreditacionim telima drugih zemalja, kao i sa međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, koju zakon daje ATS-u.

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je pozitivno ocenila takvo znatno unapređenje iz Zakona o akreditaciji, a što je kao krajnji rezultat dovelo do potpisivanja Multilateralnog sporazuma između ATS i Evropske organizacije za akreditaciju (EA MLA) (Detaljnije o značaju i o zemljama potpisinicama ovog sporazuma možete se informisati na linku http://www.european-accreditation.org)

Pored potrebe dodatnog usaglašavanja sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta broj 765/2008, nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od deset godina, praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti akreditacije bilo neophodno izmeniti odnosno dopuniti postojeća zakonska rešenja.

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 47/21 od 10. maja 2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koji je stupio na snagu 18. maja 2021. godine.

 Usvojenim izmenama i dopunama doprineće se efikasnijoj i bržoj usluzi privrednim subjektima, operativnijem radu Akreditacionog tela Srbije, kao i većem stepenu pouzdanosti u sistem akreditacije.

Ključne izmene, odnosno novine Zakona, odnose se na uvođenje rokova trajanja samog postupka akreditacije koji neće moći da bude duži od 8. meseci, s tim da se na zahtev stranke taj rok može produžiti za dodatna 4. meseca. Prilikom obnavljanja akreditacije takođe je propisan rok od 4. meseca, uz dodatna 4. meseca na zahtev podnosioca prijave.

Izmene i dopune Zakona odnose se i na povećanje nivoa transparentnosti rada Akreditacionog tela Srbije-ATS jer Zakon propisuje vođenje javnog registra ocenjivača i eksperata koje angažuje ATS. Takođe, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu jer će se naplata troškova akreditacije vršiti kroz sistem republičkih administrativnih taksi.

Predviđa se i jačanje saradnje svih organa nadležnih za pripremu i donošenje tehničkih propisa sa Akreditacionim telom Srbije kroz razmenu neophodnih informacija koja će se definisati Protokolima o saradnji. Dodatno, omogućiće se učešće  predstavnika tih organa, kao posmatrača, u delu postupka akreditacije kaka je u pitanju akreditacija u svrhu primene tehničkih propisa.  

Zakonom se, između ostalog, jasnije regulišu odredbe o prekograničnoj akreditaciji i razrađuju se zahtevi koje ATS mora da ispuni u skladu sa evropskom Uredbom 765/2008 i standardom SRPS ISO/IEC 17011.