Akreditacija

Kroz akreditaciju se uspostavlja odnos poverenja na tržištu, zahvaljujući tome što se korišćenjem usluga kompetentnih i tehnički osposobljenih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela, obezbeđuje poverenje u obavljena ispitivanja, kontrolisanja i sertifikaciju. Dokazivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa zahtevima propisa i standarda jedna je od glavnih pretpostavki za ostvarivanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

Sve veći broj organizacija u našoj zemlji prepoznaje značaj akreditacije u dostizanju visokog nivoa konkurentnosti na tržištu, povećanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda, olakšavajući kretanja roba i usluga između zemalja, ostvarujući na taj način prednosti za svoje kompanije i uvećavajući prihode. Koristi od akreditacije su višestruke, ne samo za krajnje potrošače, kroz zaštitu njihovog zdravlja, bezbednosti i zaštitu životne sredine, već i za celokupnu privredu, jer se konkurentnost diže na jedan potpuno viši nivo. Može se reći da je krajnji cilj akreditacije, da kroz utvrđivanje kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti, krajnjim korisnicima omogući izbor kvalitetnih proizvoda i usluga koji će u potpunosti zadovoljiti njihove potrebe.

Sistem akreditacije u Srbiji, pored ATS-a, obuhvata akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i Ministarstvo privrede (MP), nadležno za kreiranje i sprovođenje strategije i politike razvoja akreditacije. Sistem akreditacije je usklađen sa Uredbom (EZ) 765/2008 Evropskog parlamenta i Saveta koja propisuje pravila  za organizovanje i sprovođenje postupka akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti. Ova uredba pored pomenutih pravila predstavlja i okvir za tržišni nadzor proizvoda, kako bi se obezbedio viski nivo zaštite javnih interesa.

Novim Zakonom o akreditaciji  („Sl. glasnik RS“, br. 73/10) koji je stupio na snagu 12. oktobra 2010. godine, unete su mnogobrojne novine u celokupan akreditacioni sistem Srbije. Pored  osnivanja, delatnosti, organa i finansiranja, njime se uređuje i akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti (koja obavljaju poslove ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, sistema menadžmenta i osoba).

Radi usklađivanja sa novim Zakonom o akreditaciji, usvojena je i nova Odluka o osnivanju kao i novi Statut ATS-a. Navedenim pravnim aktima utvrđeni su prava, obaveze i odgovornosti  ATS-a.

Novim Zakonom je detaljno propisan način nadzora nad radom tela za ocenjivanje usaglašenosti u toku trajanja akreditacije, kao i nadzor nad radom samog Akreditacionog tela koji je u nadležnosti Ministarstva privrede.

Prema novom zakonu akreditacija je dobrovoljna, osim ako posebnim zakonom nije propisano da je obavezna.

Uvođenjem ovih novina obezbeđeno je  unapređenje sistema akreditacije i dodatno obezbeđenje sigurnosti potrošača, i svih učesnika na tržištu, što je jedan od glavnih ciljeva akreditacije, i celokupnog sistema infrastrukture kvaliteta.  

Takođe značajna prednost zakona je mogućnost sklapanja sporazuma sa akreditacionim telima drugih zemalja, kao i sa međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, koju zakon daje ATS-u.

Donošenjem novog Zakona o akreditaciji, znatno je poboljšano i unapređeno poslovanje ATS-a, što je pozitivno ocenjeno od strane Evropske organizacije za akreditaciju (EA), a krajnji rezultat toga je potpisivanje Multilateralnog sporazuma između ATS i Evropske organizacije za akreditaciju (EA MLA) o međusobnom priznavanju. Poptisivanjem ovog sporazuma ispunjen je jedan veliki i važan cilj, kome su prethodila detaljna ispitivanja kompetentnosti od strane eksperata Evropske organizacije za akreditaciju. Zahvaljujući istrajnoj posvećenosti i dugogodišnjem naporu, uz ogromnu podršku Ministarstva privrede, Akreditaciono telo Srbije je ocenjeno kao kompetentan i pouzdan partner.

Detaljnije o značaju i o zemljama potpisinicama ovog sporazuma možete se informisati na linku http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories.