TEHNIČKI PROPISI U NADLEŽNOSTI MP

Tehnički propisi u nadležnosti Ministarstva privrede

Mašine

Transponovanje i implementacija Direktive 2006/42/EZ, kao i donošenje tehničkih propisa iz oblasti bezbednosti mašina je u nadležnosti Ministarstva privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

detaljnije
Niskonaponska električna oprema (LVD)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 2014/35/EU nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

detaljnije
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 2014/30/EU nadležno je MP - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

detaljnije
Liftovi

Transponovanje i implementacija Direktive 2014/33/EU, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti liftova,u nadležnosti je Ministarstva privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

detaljnije
Lična zaštitna oprema (LZO)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 89/686/EEZ, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti lične zaštitne opreme nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

detaljnije
Proizvodi namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX)

Potencijalno eksplozivna atmosfera jeste smeša vazduha i zapaljivih gasova, para, maglica ili prašina koja u određenim uslovima može postati eksplozivna.

detaljnije
Buka koju emituje oprema na otvorenom prostoru

Emisija buke je identifikovana kao značajan problem. Direktiva 2000/14/EZ, uključujući i njene izmene i dopune iz Direktive 2005/88/EZ, preuzeta je u pravni sistem Republike Srbije donošenjem Pravilnika o buci...

detaljnije
Tekstil

Ministarstvo privrede je tokom 2013. godine u pravni sistem Republike Srbije preuzelo evropske direktive "starog pristupa" za obeležavanje tekstilnih proizvoda i označavanje obuće….

detaljnije
Obuća

Ministarstvo privrede je tokom 2013. godine u pravni sistem Republike Srbije preuzelo evropske direktive "starog pristupa" za obeležavanje tekstilnih proizvoda i označavanje obuće.

detaljnije
Kristalno staklo

Transponovanje i implementacija Direktive 69/493/EEZ, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti kristalnog stakla...

detaljnije
Merila

Merilo je uređaj koji se koristi za merenje, sam ili u sklopu sa jednim ili više dopunskih uređaja. Stavljanje na tržište, i upotreba merila, kao i ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima uređeno je Zakonom o metrologiji.

detaljnije
Neautomatske vage

Merilo mase je merilo koje služi za određivanje mase tela, pod uticajem sile gravitacije na to telo i koje može služiti i za određivanje drugih fizičkih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje su povezane sa masom.

detaljnije
Prethodno upakovani proizvodi

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje.

detaljnije
Aerosoli

Donošenje tehničkog propisa kojim se vrši usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom Saveta od 20. maja 1975. godine o približavanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima (75/324/EEZ) je u nadležnosti Ministarstva privrede.

detaljnije
Dečja igrališta

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta – primena počela 23. novembra 2018. godine. Od 23. novembra 2018. dečja igrališta po evropskim standardima. Pravilnik unapređen u junu 2019. godine

detaljnije
Ploče iverice

Ova oblast uređena je Pravilnikom o zahtevima za ploče iverice ("Službeni glasnik RS", broj 101/16). Ovim pravilnikom se propisuju tehnički i drugi zahtevi koji moraju biti ispunjeni za stavljanje na tržište ploča iverica i OSB ploča za opštu namenu...

detaljnije
Kotrljajni ležaji

Ova oblast uređena je Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje (Službeni glasnik RS, broj 98/16). Ovim pravilnikom se propisuju tehnički i drugi zahtevi koji moraju biti ispunjeni za stavljanje na tržište kotrljajnih ležaja, postupci ocenjivanja usaglašenosti...

detaljnije
Maziva

Ova oblast uređena je Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja i srodne proizvode ("Sl. list SCG", br. 62/2004 i 50/2005).

detaljnije

Tekstovi svih drugih tehničkih propisa iz nadležnosti Ministarstva privrede, kao i iz nadležnosti drugih ministarstava dostupni su u Registru svih važećih tehničkih propisa - VTP.