Srpski znak usaglašenosti

Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (''Službeni glasnik RS'', broj 49/21) propisano je daproizvođač stavlja znak usaglašenosti na proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisom ako je to utvrđeno tehničkim propisom.

Srpski znak usaglašenosti

Srpski znak usaglašenosti i CE znak (.cdr)

Srpski znak usaglašenosti za preuzimanje (.gif)

Izgled srpskog znaka usaglašenosti uređen je čl. 30. do 33. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti  (''Službeni glasnik RS'', br. 98/09 i 23/17). Uredbom (član 31.) propisano je, između ostalog, da je srpski znak usaglašenosti jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji, usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njegovo stavljanje.

Ova odredba prestaje da se primenjuje danom stupanja na snagu potvrđenog međunarodnog ugovora o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda sa Evropskom unijom (ACAA sporazum) u delu proizvoda na koje se taj ugovor odnosi, a u delu proizvoda na koje se taj ugovor ne odnosi odredba člana 31. ove uredbe prestaju da se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Izuzetno od ove odredbe, CE znak će važiti u Republici Srbiji i pre potpisivanja ACAA sporazuma ako je izvršeno priznavanje isprave o usaglašenosti i sa njom povezanog znaka usaglašenosti u skladu sa odredbama članova 28. do 30. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Od dana potpisivanja ACAA sporazuma, a najkasnije od dana pristupanja EU primenjivaće se isključivo  SE znak član 37. u vezi sa članom 32. Uredbe, čiji je sadržaj i oblik propisan navedenom uredbom (u skladu sa Uredbom 765/2008/EZ).

Način i upotreba znakova usaglašenosti propisana je Uredbom o znaku usaglašenosti ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 4/22)

Na proizvod koji nije usaglašen sa propisanim zahtevima, odnosno na proizvod za koji nije propisano stavljanje znaka usaglašenosti, zabranjeno je stavljati znak usaglašenosti.

Srpski znak usaglašenosti je jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji usaglašen sa zahtevima iz srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njegovo stavljanje.

Srpski znak usaglašenosti stavlja proizvođač, odnosno njegov zastupnik ili uvoznik ako je to utvrđeno tehničkim propisom, posle sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti. On to čini samostalno ili po uputstvu imenovanog tela koje je sprovelo ocenjivanje usaglašenosti. Pri tome posebno treba naglasiti da se znak usaglašenosti ne kupuje, ne naručuje, odnosno ne dobija od imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti. Lice koje stavlja znak usaglašenosti izrađuje ga sam prema propisanim dimenzijama, ili to za njega radi neko drugi. Srpski znak usaglašenosti u originalnom formatu može da se preuzme sa sajta Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs

Načini i mesta stavljanja Srpskog znaka usaglašenosti propisani su Uredbom o znaku usaglašenosti ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 4/22).

Srpski znak usaglašenosti stavlja se na mesta, prema sledećem redosledu:

1) na proizvod;

2) pločicu uz proizvod;

3) na njegovu ambalažu ili na nalepnicu ili priveznicu koja se stavlja na ambalažu proizoda;

4) ili na dokumentu koji prati proizvod.

1) Pravilo je da se Srpski znak usaglašenosti stavlja na proizvod, na mestu koje je lako dostupno za pregled. Ovaj znak mora da se sačuva u slučaju dalje obrade, odnosno dorade proizvoda (ili delova proizvoda) ili kada se taj proizvod ugrađuje u objekte ili postrojenja. Ako se znak usaglašenosti pri obradi, odnosno doradi proizvoda (ili delova proizvoda) mora odstraniti, ovaj znak mora da se prenese na drugo mesto na proizvodu.

2) Izuzetno, ako nije moguće staviti Srpski znak usaglašenosti na proizvod zbog njegove prirode, dimenzije, odnosno, nekih drugih karakteristika koji to onemogućavaju, ovaj znak se može staviti na pločicu ili priveznicu uz proizvod.

Stavljanje Srpskog znaka na proizvod ili pločicu uz proizvod moguće je na tri načina:

1. Utiskivanjem na proizvod, ako je znak moguće utisnuti i trajno sačuvati, a da se pri tome ne prouzrokuju oštećenja proizvoda;

2. Utiskivanjem na pločicu (ako utiskivanje nije moguće na proizvodu, s obzirom na moguća oštećenja, dimenzije proizvoda i sl.) koja je stavljena na proizvod i koja je predviđena za tu namenu;

3. Otiskivanjem znaka usaglašenosti na proizvodu bojom koja se ne može izbrisati, ako se proizvodi ne mogu označiti utiskivanjem znaka usaglašenosti.

Izuzetno, ako na proizvod nije moguće staviti znak usaglašenosti utiskivanjem ili otiskivanjem ili ako to nije moguće učiniti na pločici na proizvodu, Srpski znak usaglašenosti se stavlja otiskivanjem na njegovu ambalažu, a ako to nije moguće, na na nalepnicu ili priveznicu koja se stavlja na ambalažu proizvoda i to se navodi u dokumentaciji koja prati proizvod.

Ako se Srpski znak usaglašenosti nije mogao staviti ni na jedno od navedenih mesta, ovaj znak se stavlja otiskivanjem na nekom dokumentu koji prati proizvod (uputstvo za upotrebu, garantni list ili druga dokumentacija).

Posebno je potrebno naglasiti da za proizvode iz uvoza, kako bi se očuvala njihova originalnost, sa stanovišta zahteva i prava kupaca, nije moguće ispoštovati redosled stavljanja srpskog znaka usaglašenosti, kako je to navedeno. Sa druge strane, bilo bi pretenciozno zahtevati od inostranih proizvođača da na proizvode koje plasiraju na srpsko tržište stavljaju Srpski znak usaglašenosti.

S obzirom na to, uvoznik inostranih proizvoda stavlja Srpski znak usaglašenosti redosledom koji je propisan počev od tačke 3) pa nadalje.