'CE' znak

Šta je to CE označavanje (CE znak)? 

CE znak - u EU predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda. CE znak na proizvodu je izjava proizvođača da je proizvod usaglašen sa bitnim zahtevima relevantnog evropskog zakonodavstva (u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine), u praksi sa zahtevima direktiva koje regulišu pojedine proizvode.    

CE znak je obavezna evropska oznaka za grupe proizvoda koja ukazuje na usaglašenost sa osnovnim  bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima evropskih direktiva novog pristupa. 

SE znak stavlja se isključivo na proizvod za koji je to predviđeno određenim evropskim direktivama i ne sme se stavljati na druge proizvode. Takođe, zabranjeno je označavanje proizvoda svim znakovima za koje postoji verovatnoća da će ličiti na znak SE i time obmanuti kupce proizvoda.

Slova "CE" su skraćenica iz francuskog jezika "Conformite Europeene", što doslovno znači "evropska usaglašenost". 

CE znak na proizvodu nije znak kvaliteta, to je potvrda organima nadzora da proizvod može zakonski biti stavljen na tržište.

CE znak na proizvodu obezbeđuje slobodno kretanje proizvoda u okviru Evropske unije i EFTA. 

Označavanje sa CE – zahtev 22 direktive Novog pristupa - proizvod mora biti označen, pre nego što se stavi na tržište ili u upotrebu !

Na putu do CE znaka postoji nekoliko bitnih aktivnosti: priprema za CE znak, tj. utvrđivanje koje direktive se odnose na proizvod, ocenjivanje usaglašenosti, odnosno ispitivanja proizvoda u skladu sa zahtevima relevantnih direktiva i harmonizovanih standarda, izrada tehničke dokumentacije, deklaracije o usaglašenosti i postavljanje znaka CE. 

CE znak

Označavanje sa CE na proizvodima:

• mora da se vidi

• najmanje 5 mm

• mora biti trajno i neizbrisivo