Imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti


Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti utvrdio tzv. otvoreni pristup prema kome nadležno ministarstvo imenuje tela koja zadovolje propisane zahteve za vršenje poslova ocenjivanja usaglašenosti, na osnovu podnetog zahteva.

PRETRAŽIVANjE REGISTRA IMENOVANIH TELA

Osposobljenost tela za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti ocenjuje se na osnovu zahteva standarda, po pravilu (mada ne i jedino) putem akreditacije. Predviđeno je da se kompetentnost tela za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti može potvrditi i na drugi način.

Odnos između imenovanog tela i proizvođača je ugovorni odnos i ovde se ne radi o izršavanju javne funkcije. S obzirom da se između proizvođača i tela za ocenjivanje usaglašenosti uspostavlja ugovorni odnos, u pogledu pravnih lekova, imenovano telo mora unutar svoje organizacije rešavati pritužbe na rad, a ukoliko proizvođač ceni da je oštećen kršenjem odredaba ugovora (npr. neizdavanjem ili povlačenjem sertifikata), sudska zaštita mu je dostupna putem redovne građanske parnice.

U slučaju da nadležni ministar utvrdi da telo više ne ispunjava propisane zahteve, ili da ne izvršava svoje obaveze predviđena je mogućnost privremenog ili trajnog ukidanja rešenja o imenovanju.

Način imenovanja propisan je Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti.