Projekti razvoja IK

  

 

AKTUELNI PROJEKTI PODRŠKE

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

VREDNOST PROJEKTA

CILj PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

EU za Srbiju – Podrška bezbednijim proizvodima

IPA 2017

 

1.500.000,00 EUR

Jačanje kapaciteta institucija infrastrukture kvaliteta (ATS, ISS i DMDM) i tela za ocenjivanje usaglašenosti, jačanje kapaciteta i podrška organima nadležnim za tržišni nadzor i kampanja podizanja svesti potrošača i privrede o značaju tehničkog zakonodavstva kao i podrška  

harmonizaciji u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 –  Kretanje roba za sledeće grupe proizvoda (građevinski proizvodi, eksplozivi i pirotehnička sredstva namenjena za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila).

Realizacija projekta je započela u decembru 2019. godine

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

VREDNOST PROJEKTA

CILj PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji

PTB – Nemački nacionalni metrološki institut

600.000 EUR

Jačanje kapaciteta srpskog sistema infrastrukture kvaliteta u cilju ispunjenja zahteva evropskog zakonodavstva i tržišta.

Projekat traje 2018-2021

 

REALIZOVANI PROJEKTI 

 1. GIZ ACCESS 2 - UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI

  (2014-2016)

Cilj projekta:

 Unapređenje nacionalne infrastrukture kvaliteta, u skladu sa strateškim preporukama koje su utvrđene u prvoj fazi programa GIZZ ACCESS 1 (2011-2013)  

Korisnici projekta:  

 Glavni korisnik -Ministarstvo privrede

 Korisnici: ISS, ATS, DMDM

Projektni partner:

 GIZ ACCESS + PTB 

Period realizacije:

 januar 2014- jul 2016. godine

2. INFRASTRUKTURA KVALITETA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA I TURSKE - VIŠEKORISNIČKA IPA 2011

Cilj projekta:

Olakšavanje regionalne trgovine i slobodnog protoka roba uz poboljšanje konkurentnosti privreda u regionu i priprema za pregovore i članstvo u EU. 

Projektne aktivnosti:

 

1. Ocena napretka institucija infrastrukture kvaliteta zemalja u regionu;

2. Regionalne šeme za  proveru stručne osposobljenosti laboratorija u prioritetnim oblastima privrede zemalja regiona (proficiency testing);

3. Obuke iz oblasti infrastrukture kvaliteta (standardizacije, akreditacije, metrologije, ocenjivanje usaglašenosti, tržišnog nadzora i dr.);

4. Jačanje regionalne saradnje u oblasti infrastrukture kvaliteta (networking).

Korisnici projekta:  

 

Ministarstva nadležna za oblast IK uključujući i tržišni nadzor, ministarstva nadležna za transponovanje  i imlementaciju tehničkog zakonodavstva, nacionalna tela za standardizaciju, nacionalni metrološki instituti, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti u zemljama partnerima: Turska, Albanija, Kosovo (pod rezolucijom UNHCR 1244/99), BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vodeći projektni partner:

Ministarstvo privrede

Period realizacije:

Avgust 2011. – februar 2014. godine

3. RAZVOJ SEKTORA ZA INFRASTRUKTURU KVALITETA

Cilj projekta:

Bolja implementacija evropskog zakonodavstva u okviru Poglavlja 1 - Slobodno kretanje roba, posebno u oblasti bezbednosti liftova i građevinskih proizvoda.

Projektne aktivnosti:

 

Korisnici projekta:  

Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Vodeći projektni partner:

Češka kancelarija za standarde, metrologiju i ispitivanje

Period realizacije:

Januar -Decembar 2015

4. GIZ ACCESS 1- STRATEGIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE KVALITETA (2011-2013) 

Vrsta podrške:

Tehnička pomoć 

Cilj projekta:

Kreiranje strateškog okvira za razvoj infrastrukture kvaliteta u Srbiji 

Projektne aktivnosti:

 

1. Sprovođenje analiza stanja u oblasti IK (sa osvrtom na analizu privrede kao korisnika i institucija IK kao pružaoca usluga)

2. Sprovođenje analize tržišnog funkcionisanja sistema IK sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode

3. Razvoj nacionalne strategije IK

4. Uspostavljanje savetodavnog tela, foruma zainteresovanih strana na polju IK

5. Sprovođenje aktivnosti informisanja o projektu i aktivnosti jačanja svesti o značaju razvijenog sistema IK

6. Podrška ISS, DMDM, ATS

Korisnici projekta:  

Glavni korisnik -Ministarstvo privrede

Korisnici: ISS, ATS, DMDM

Projektni partner:

GIZ ACCESS + PTB 

Period realizacije:

2011-2013. godina

5. INFRASTRUKTURA KVALITETA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA I TURSKE - VIŠEKORISNIČKA IPA 2008

Cilj projekta:

Olakšavanje regionalne trgovine i slobodnog protoka roba uz poboljšanje konkurentnosti privreda u regionu i priprema za pregovore i članstvo u EU. 

Rezultati projekta:

 

- Komponenta I – Procena: Izveštaj o napretku zemalja, učesnica u projektu, u procesu usklađivanja sistema IK sa zahtevima EU/EFTA i preporuke za naredne korake u procesu harmonizacije.

- Komponenta II – Međulaboratorijsko testiranje - Lista laboratorija u zemljama učesnicama projekta, koje su osposobljene da pruže usluge ispitivanja i etaloniranja u skladu sa zahtevima evropskih standarda.

-  Komponenta III – Praktična obuka - Praktična obuka zaposlenih iz institucija za razvoj IK u kompatibilnim institucijama u zemljama članicama EU

- Komponenta IV - Uspostavljena mreža institucija za IK na Zapadnom Balkanu, mreže laboratorija, institucija za trening i dr.

Korisnici projekta:

 

Ministarstva nadležna za oblast IK uključujući i tržišni nadzor, ministarstva nadležna za transponovanje  i imlementaciju tehničkog zakonodavstva, nacionalna tela za standardizaciju, nacionalni metrološki instituti, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti u zemljama partnerima: Turska, Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vodeći projektni partner:

- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u Srbiji 

Period realizacije:

Februar 2009. – februar 2011. godine

februar 2011. – jun 2011. godine - produženje 

6.TEHNIČKA PODRŠKA INSTITUCIJAMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI CARDS 2006

Cilj projekta:

Podrška institucijama IK u procesu usvajanja politika i usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblastima tehničkih propisa, standardizacije, metrologije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti.

Rezultati projekta:

 

Komponenta 1: Jačanje kapaciteta Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) u oblasti IK

1.1. Pripremljen pregled potreba i u skladu sa njima predlog unapređenja kapaciteta MERR-a  u cilju jačanja IK (pravni okvir, organizaciona struktura i kadrovske potrebe)

1. 2. Kreiran predlog za funkcionisanje Centra za informisanje o tehničkim propisima (Enquiry Point)

1.3. Definisan postupak za prijavljivanje Tela za ocenu usaglašenosti (CABs)

1.4. Pipremljeni predlozi: Zakona o akreditaciji, Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde i Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnosi na tehničke propise

 Komponenta  2: Standardizacija

2.1. Pripremljena detaljna specifikacija potreba Instituta za standardizaciju u pogledu programskog rešenja za upravljanjem dokumentima, razvijeno novo programsko rešenje, obuhvaćeni postojeći podaci i osposobljeni kadrovi zaposleni u ISS za njegovo korišćenje

2.2. ISS osposobljen za primenu ISO 9001 i ISO / IEC 27001 sertifikata od strane sertifikacionog tela akreditovana od strane potpisnika EA MLA tela

2.3. Osposobljen ISS za delovanje kao EK i STO/TBT informaciona tačka za standarde

2.4. Osposobljen ISS za rad u skladu sa standardima Direktive 98/34/EC

2.5. Povećana svest zainteresovanih strana o značaju i zahtevima za standardizacijom

Komponenta 3: Akreditacija

3.1. Pripremljen akcioni plan za unapređenje internih procedura u ATS

3.2. Pripremljen prvi izveštaj o predkolegijalnom ocenjivanju koji pokriva zahteve za akreditaciju  u skladu sa EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020

3.3. Pripremljen ATS za potpisivanje EA MLA sporazuma.

3.4. Sprovedena kampanja u 11 gradova širom Srbije sa ciljem podizanja svesti o značaju akreditacije i novog koncepta tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji

3.5. Definisana je politika međulaboratorijskih poređenja i pripremljene detaljne smernice za tendersku proceduru međulaboratorijskih poređenja

Komponenta 4: Metrologija

4.1. Izvršena obuka zaposlenih u DMDM u oblasti procedura odobravanja, merenja i dr.

4.2. Definisan dugoročan (5 godina) plan međulaboratorijskih fizičkih i hemijskih poređenja

4.3. Izvršena međulaboratorijska poređenja

4.4. Pripremljen obim akreditacije

4.5. Identifikovani mogući provajderi usluge akreditacije

4.6. Izvršena procena kapaciteta postojeće opreme

Korisnici projekta:

 

- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

- Institut za standardizaciju

- Akreditaciono telo Srbije

- Direkcija za mere i dragocene metale

Projektni partneri:

- AFNOR (Francuska) www.afnor.org

- SIQ (Slovenija) www.siq.si

- DANAK (Danska) www.danak.org

- UL/FE/LMK (Slovenija) www.lmk.fe.uni-lj.si

Period realizacije:

 septembar 2008. - decembar 2010. godine

 

7. PODRŠKA RAZVOJU INDUSTRIJE KROZ OBEZBEĐENjE EFIKASNOG SISTEMA OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI  - IPA 2013

7.1. TVINING - Podrška razvoju industrije jačanjem kapaciteta organa nadležnih za infrastrukturu kvaliteta i pružaoca usluga ocenjivanja usaglašenosti

Cilj projekta:

Poboljšano sprovođenje tehničkog zakonodavstva, jačanje kapaciteta Sektora za infrastrukturu kvaliteta  i  institucija infrastrukture kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Korisnici projekta: 

MP, TOU

Vrednost projekta

1.000.000,00 EUR

7.2.Nabavka opreme telima za ocenjivanje usaglašenosti

Cilj projekta:

Podizanje tehničkih kapaciteta Direkcije za mere i dragocene metale i  tela za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji.

Korisnici projekta:

MP-DMDM, TOU

 Vrednost projekta

5.000.000,00 EUR

8. Infrastruktura kvaliteta u Zapadnom Balkanu 

www.qualityinfrastructure.eu

Program podrške

SIDA, EFTA i CEN

Cilj projekta:

Poboljšana ekonomska integracija sa EU/EFTA i razvoj tržišne ekonomije.

Vrednost projekta:

2,880,560 EUR

(Sida €2,739,560, EFTA €141,000)