Projekti razvoja IK

  

AKTUELNI PROJEKTI PODRŠKE 

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

VREDNOST PROJEKTA

CILj PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

IPA 21-EU4IM, ,,Podrška unutrašnjem tržištu

IPA 2021

 

Glavni korisnik i koordinator projekta je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, koje će podržati Ministarstvo privrede u oblasti aktivnosti vezanih za Pregovaračko poglavlje 1 – Kretanje robe, zatim u pripremama za pokretanje pregovora za potpisivanje sporazuma o olakšavanju trgovine između Srbije i EU, kao i u oblasti razvoja jedinstvenih digitalnih servisa vezanih za primenu tehničkih propisa.  

Realizacija projekta je započela  1. decembra 2023. godine.

Planirano trajanje projekta je tri godine.

 IPA 19-EU4BE  ,,Infrastruktura kvaliteta, faktor razvoja konkurentnosti – pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira  - IPA 2019 EU4BE“

IPA 2019

 

 

Izrada analiza i studija u oblasti metrologije, standardizacije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, koje će biti korišćene za izradu buduće strategije i unapređenje postojećeg pravnog okvira. 

Realizacija projekta je započela 16. decembra 2022. godine. 

Planirano trajanje projekta je 18 meseci.

 

REALIZOVANI PROJEKTI  

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

VREDNOST PROJEKTA

CILj PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

EU za Srbiju – Podrška bezbednijim proizvodima

IPA 2017

 

1.500.000,00 EUR

Jačanje kapaciteta institucija infrastrukture kvaliteta (ATS, ISS i DMDM) i tela za ocenjivanje usaglašenosti, jačanje kapaciteta i podrška organima nadležnim za tržišni nadzor i kampanja podizanja svesti potrošača i privrede o značaju tehničkog zakonodavstva kao i podrška  

Harmonizaciji u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 –  Kretanje roba za sledeće grupe proizvoda (građevinski proizvodi, eksplozivi i pirotehnička sredstva namenjena za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila).

Realizacija projekta je započela u decembru 2019. godine 

Projekat je uspešno završen 2. novembra 2022. godine

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

VREDNOST PROJEKTA

CILj PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji

PTB – Nemački nacionalni metrološki institut

600.000 EUR

Jačanje kapaciteta srpskog sistema infrastrukture kvaliteta u cilju ispunjenja zahteva evropskog zakonodavstva i tržišta.

Projekat traje 2018-2021

 

 1. GIZ ACCESS 2 - UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI

  (2014-2016)

Cilj projekta:

 Unapređenje nacionalne infrastrukture kvaliteta, u skladu sa strateškim preporukama koje su utvrđene u prvoj fazi programa GIZZ ACCESS 1 (2011-2013)  

Korisnici projekta:  

 Glavni korisnik -Ministarstvo privrede

 Korisnici: ISS, ATS, DMDM

Projektni partner:

 GIZ ACCESS + PTB 

Period realizacije:

 januar 2014- jul 2016. godine

2. INFRASTRUKTURA KVALITETA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA I TURSKE - VIŠEKORISNIČKA IPA 2011

Cilj projekta:

Olakšavanje regionalne trgovine i slobodnog protoka roba uz poboljšanje konkurentnosti privreda u regionu i priprema za pregovore i članstvo u EU. 

Projektne aktivnosti:

 

1. Ocena napretka institucija infrastrukture kvaliteta zemalja u regionu;

2. Regionalne šeme za  proveru stručne osposobljenosti laboratorija u prioritetnim oblastima privrede zemalja regiona (proficiency testing);

3. Obuke iz oblasti infrastrukture kvaliteta (standardizacije, akreditacije, metrologije, ocenjivanje usaglašenosti, tržišnog nadzora i dr.);

4. Jačanje regionalne saradnje u oblasti infrastrukture kvaliteta (networking).

Korisnici projekta:  

 

Ministarstva nadležna za oblast IK uključujući i tržišni nadzor, ministarstva nadležna za transponovanje  i imlementaciju tehničkog zakonodavstva, nacionalna tela za standardizaciju, nacionalni metrološki instituti, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti u zemljama partnerima: Turska, Albanija, Kosovo (pod rezolucijom UNHCR 1244/99), BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vodeći projektni partner:

Ministarstvo privrede

Period realizacije:

Avgust 2011. – februar 2014. godine

3. RAZVOJ SEKTORA ZA INFRASTRUKTURU KVALITETA

Cilj projekta:

Bolja implementacija evropskog zakonodavstva u okviru Poglavlja 1 - Slobodno kretanje roba, posebno u oblasti bezbednosti liftova i građevinskih proizvoda.

Projektne aktivnosti:

 

Korisnici projekta:  

Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Vodeći projektni partner:

Češka kancelarija za standarde, metrologiju i ispitivanje

Period realizacije:

Januar -Decembar 2015

4. GIZ ACCESS 1- STRATEGIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE KVALITETA (2011-2013) 

Vrsta podrške:

Tehnička pomoć 

Cilj projekta:

Kreiranje strateškog okvira za razvoj infrastrukture kvaliteta u Srbiji 

Projektne aktivnosti:

 

1. Sprovođenje analiza stanja u oblasti IK (sa osvrtom na analizu privrede kao korisnika i institucija IK kao pružaoca usluga)

2. Sprovođenje analize tržišnog funkcionisanja sistema IK sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode

3. Razvoj nacionalne strategije IK

4. Uspostavljanje savetodavnog tela, foruma zainteresovanih strana na polju IK

5. Sprovođenje aktivnosti informisanja o projektu i aktivnosti jačanja svesti o značaju razvijenog sistema IK

6. Podrška ISS, DMDM, ATS

Korisnici projekta:  

Glavni korisnik -Ministarstvo privrede

Korisnici: ISS, ATS, DMDM

Projektni partner:

GIZ ACCESS + PTB 

Period realizacije:

2011-2013. godina

5. INFRASTRUKTURA KVALITETA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA I TURSKE - VIŠEKORISNIČKA IPA 2008

Cilj projekta:

Olakšavanje regionalne trgovine i slobodnog protoka roba uz poboljšanje konkurentnosti privreda u regionu i priprema za pregovore i članstvo u EU. 

Rezultati projekta:

 

- Komponenta I – Procena: Izveštaj o napretku zemalja, učesnica u projektu, u procesu usklađivanja sistema IK sa zahtevima EU/EFTA i preporuke za naredne korake u procesu harmonizacije.

- Komponenta II – Međulaboratorijsko testiranje - Lista laboratorija u zemljama učesnicama projekta, koje su osposobljene da pruže usluge ispitivanja i etaloniranja u skladu sa zahtevima evropskih standarda.

-  Komponenta III – Praktična obuka - Praktična obuka zaposlenih iz institucija za razvoj IK u kompatibilnim institucijama u zemljama članicama EU

- Komponenta IV - Uspostavljena mreža institucija za IK na Zapadnom Balkanu, mreže laboratorija, institucija za trening i dr.

Korisnici projekta:

 

Ministarstva nadležna za oblast IK uključujući i tržišni nadzor, ministarstva nadležna za transponovanje  i imlementaciju tehničkog zakonodavstva, nacionalna tela za standardizaciju, nacionalni metrološki instituti, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti u zemljama partnerima: Turska, Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vodeći projektni partner:

- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u Srbiji 

Period realizacije:

Februar 2009. – februar 2011. godine

februar 2011. – jun 2011. godine - produženje 

6.TEHNIČKA PODRŠKA INSTITUCIJAMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI CARDS 2006

Cilj projekta:

Podrška institucijama IK u procesu usvajanja politika i usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblastima tehničkih propisa, standardizacije, metrologije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti.

Rezultati projekta:

 

Komponenta 1: Jačanje kapaciteta Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) u oblasti IK

1.1. Pripremljen pregled potreba i u skladu sa njima predlog unapređenja kapaciteta MERR-a  u cilju jačanja IK (pravni okvir, organizaciona struktura i kadrovske potrebe)

1. 2. Kreiran predlog za funkcionisanje Centra za informisanje o tehničkim propisima (Enquiry Point)

1.3. Definisan postupak za prijavljivanje Tela za ocenu usaglašenosti (CABs)

1.4. Pipremljeni predlozi: Zakona o akreditaciji, Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde i Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnosi na tehničke propise

 Komponenta  2: Standardizacija

2.1. Pripremljena detaljna specifikacija potreba Instituta za standardizaciju u pogledu programskog rešenja za upravljanjem dokumentima, razvijeno novo programsko rešenje, obuhvaćeni postojeći podaci i osposobljeni kadrovi zaposleni u ISS za njegovo korišćenje

2.2. ISS osposobljen za primenu ISO 9001 i ISO / IEC 27001 sertifikata od strane sertifikacionog tela akreditovana od strane potpisnika EA MLA tela

2.3. Osposobljen ISS za delovanje kao EK i STO/TBT informaciona tačka za standarde

2.4. Osposobljen ISS za rad u skladu sa standardima Direktive 98/34/EC

2.5. Povećana svest zainteresovanih strana o značaju i zahtevima za standardizacijom

Komponenta 3: Akreditacija

3.1. Pripremljen akcioni plan za unapređenje internih procedura u ATS

3.2. Pripremljen prvi izveštaj o predkolegijalnom ocenjivanju koji pokriva zahteve za akreditaciju  u skladu sa EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020

3.3. Pripremljen ATS za potpisivanje EA MLA sporazuma.

3.4. Sprovedena kampanja u 11 gradova širom Srbije sa ciljem podizanja svesti o značaju akreditacije i novog koncepta tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji

3.5. Definisana je politika međulaboratorijskih poređenja i pripremljene detaljne smernice za tendersku proceduru međulaboratorijskih poređenja

Komponenta 4: Metrologija

4.1. Izvršena obuka zaposlenih u DMDM u oblasti procedura odobravanja, merenja i dr.

4.2. Definisan dugoročan (5 godina) plan međulaboratorijskih fizičkih i hemijskih poređenja

4.3. Izvršena međulaboratorijska poređenja

4.4. Pripremljen obim akreditacije

4.5. Identifikovani mogući provajderi usluge akreditacije

4.6. Izvršena procena kapaciteta postojeće opreme

Korisnici projekta:

 

- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

- Institut za standardizaciju

- Akreditaciono telo Srbije

- Direkcija za mere i dragocene metale

Projektni partneri:

- AFNOR (Francuska) www.afnor.org

- SIQ (Slovenija) www.siq.si

- DANAK (Danska) www.danak.org

- UL/FE/LMK (Slovenija) www.lmk.fe.uni-lj.si

Period realizacije:

 septembar 2008. - decembar 2010. godine

 

7. PODRŠKA RAZVOJU INDUSTRIJE KROZ OBEZBEĐENjE EFIKASNOG SISTEMA OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI  - IPA 2013

7.1. TVINING - Podrška razvoju industrije jačanjem kapaciteta organa nadležnih za infrastrukturu kvaliteta i pružaoca usluga ocenjivanja usaglašenosti

Cilj projekta:

Poboljšano sprovođenje tehničkog zakonodavstva, jačanje kapaciteta Sektora za infrastrukturu kvaliteta  i  institucija infrastrukture kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Korisnici projekta: 

MP, TOU

Vrednost projekta

1.000.000,00 EUR

7.2.Nabavka opreme telima za ocenjivanje usaglašenosti

Cilj projekta:

Podizanje tehničkih kapaciteta Direkcije za mere i dragocene metale i  tela za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji.

Korisnici projekta:

MP-DMDM, TOU

 Vrednost projekta

5.000.000,00 EUR

8. Infrastruktura kvaliteta u Zapadnom Balkanu 

www.qualityinfrastructure.eu

Program podrške

SIDA, EFTA i CEN

Cilj projekta:

Poboljšana ekonomska integracija sa EU/EFTA i razvoj tržišne ekonomije.

Vrednost projekta:

2,880,560 EUR

(Sida €2,739,560, EFTA €141,000)