Projekti razvoja IK

  

PROJEKTI PODRŠKE EVROPSKE UNIJE

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

VREDNOST PROJEKTA

CILj PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

1. PODRŠKA RAZVOJU INDUSTRIJE KROZ OBEZBEĐENjE EFIKASNOG SISTEMA OCENjIVANjA USAGLAŠENOSTI

IPA 2013

   6.000.000,00    EUR

Unapređenje sistema infrastrukture kvaliteta.

Predlozi projekata su odobreni od strane Evropske komisije, finansijski sporazumi su potpisanii

1a) TVINING - Podrška razvoju industrije jačanjem kapaciteta organa nadležnih za infrastrukturu kvaliteta i pružaoca usluga ocenjivanja usaglašenosti

IPA 2013

1.000.000,00 EUR

Poboljšano sprovođenje tehničkog zakonodavstva, jačanje kapaciteta Sektora za infrastrukturu kvaliteta  i  institucija infrastrukture kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Realizacija projekta počela je u septembru 2015. godine.

  1b) Nabavka opreme telima za ocenjivanje usaglašenosti

IPA 2013

5.000.000,00 EUR

Podizanje tehničkih kapaciteta Direkcije za mere i dragocene metale i  tela za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji.

Pripremljen je nacrt tenderske dokumentacije i dostavljen Delegaciji EU na odobravanje.

PROJEKTI BILATERALNE PODRŠKE

NAZIV PROJEKTA

PROGRAM PODRŠKE

CILj PROJEKTA

VREDNOST PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

1. Infrastruktura kvaliteta u Zapadnom Balkanu www.qualityinfrastructure.eu 

SIDA, EFTA i CEN

 

Poboljšana ekonomska integracija sa EU/EFTA i razvoj tržišne ekonomije.

 

 

 2,880,560 EUR

(Sida €2,739,560, EFTA €141,000) 

 Implementacija

 

 

 1. GIZ ACCESS 2 - UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI

  (2014-2016)

Vrsta podrške:

 Tehnička pomoć 

Cilj projekta:

 Unapređenje nacionalne infrastrukture kvaliteta, u skladu sa strateškim preporukama koje su utvrđene u prvoj fazi programa GIZZ ACCESS 1 (2011-2013)  

Korisnici projekta:  

 Glavni korisnik -Ministarstvo privrede

 Korisnici: ISS, ATS, DMDM

Projektni partner:

 GIZ ACCESS + PTB 

Period realizacije:

 januar 2014- jul 2016. godine

2. INFRASTRUKTURA KVALITETA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA I TURSKE - VIŠEKORISNIČKA IPA 2011

Vrsta podrške:

Tehnička pomoć 

Cilj projekta:

Olakšavanje regionalne trgovine i slobodnog protoka roba uz poboljšanje konkurentnosti privreda u regionu i priprema za pregovore i članstvo u EU. 

Projektne aktivnosti:

 

1. Ocena napretka institucija infrastrukture kvaliteta zemalja u regionu;

2. Regionalne šeme za  proveru stručne osposobljenosti laboratorija u prioritetnim oblastima privrede zemalja regiona (proficiency testing);

3. Obuke iz oblasti infrastrukture kvaliteta (standardizacije, akreditacije, metrologije, ocenjivanje usaglašenosti, tržišnog nadzora i dr.);

4. Jačanje regionalne saradnje u oblasti infrastrukture kvaliteta (networking).

Korisnici projekta:  

 

Ministarstva nadležna za oblast IK uključujući i tržišni nadzor, ministarstva nadležna za transponovanje  i imlementaciju tehničkog zakonodavstva, nacionalna tela za standardizaciju, nacionalni metrološki instituti, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti u zemljama partnerima: Turska, Albanija, Kosovo (pod rezolucijom UNHCR 1244/99), BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vodeći projektni partner:

Ministarstvo privrede

Period realizacije:

Avgust 2011. – februar 2014. godine

3. RAZVOJ SEKTORA ZA INFRASTRUKTURU KVALITETA

Vrsta podrške: Tehnička pomoć
Cilj projekta: Bolja implementacija evropskog zakonodavstva u okviru Poglavlja 1 - Slobodno kretanje roba, posebno u oblasti bezbednosti liftova i građevinskih proizvoda.
Projektne aktivnosti:  
Korisnici projekta: 
Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Vodeći projektni partner: Češka kancelarija za standarde, metrologiju i ispitivanje
Period realizacije: Januar -Decembar 2015

4. GIZ ACCESS 1- STRATEGIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE KVALITETA (2011-2013) 

Vrsta podrške:

Tehnička pomoć 

Cilj projekta:

Kreiranje strateškog okvira za razvoj infrastrukture kvaliteta u Srbiji 

Projektne aktivnosti:

 

1. Sprovođenje analiza stanja u oblasti IK (sa osvrtom na analizu privrede kao korisnika i institucija IK kao pružaoca usluga)

2. Sprovođenje analize tržišnog funkcionisanja sistema IK sa posebnim osvrtom na praktičnu primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode

3. Razvoj nacionalne strategije IK

4. Uspostavljanje savetodavnog tela, foruma zainteresovanih strana na polju IK

5. Sprovođenje aktivnosti informisanja o projektu i aktivnosti jačanja svesti o značaju razvijenog sistema IK

6. Podrška ISS, DMDM, ATS

Korisnici projekta:  

Glavni korisnik -Ministarstvo privrede

Korisnici: ISS, ATS, DMDM

Projektni partner:

GIZ ACCESS + PTB 

Period realizacije:

2011-2013. godina

5. INFRASTRUKTURA KVALITETA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA I TURSKE - VIŠEKORISNIČKA IPA 2008

Vrsta podrške:

Tehnička pomoć 

Cilj projekta:

Olakšavanje regionalne trgovine i slobodnog protoka roba uz poboljšanje konkurentnosti privreda u regionu i priprema za pregovore i članstvo u EU. 

Rezultati projekta:

 

- Komponenta I – Procena: Izveštaj o napretku zemalja, učesnica u projektu, u procesu usklađivanja sistema IK sa zahtevima EU/EFTA i preporuke za naredne korake u procesu harmonizacije.

- Komponenta II – Međulaboratorijsko testiranje - Lista laboratorija u zemljama učesnicama projekta, koje su osposobljene da pruže usluge ispitivanja i etaloniranja u skladu sa zahtevima evropskih standarda.

-  Komponenta III – Praktična obuka - Praktična obuka zaposlenih iz institucija za razvoj IK u kompatibilnim institucijama u zemljama članicama EU

- Komponenta IV - Uspostavljena mreža institucija za IK na Zapadnom Balkanu, mreže laboratorija, institucija za trening i dr.

Korisnici projekta:

 

Ministarstva nadležna za oblast IK uključujući i tržišni nadzor, ministarstva nadležna za transponovanje  i imlementaciju tehničkog zakonodavstva, nacionalna tela za standardizaciju, nacionalni metrološki instituti, nacionalna akreditaciona tela, tela za ocenjivanje usaglašenosti u zemljama partnerima: Turska, Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Vodeći projektni partner:

- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u Srbiji 

Period realizacije:

Februar 2009. – februar 2011. godine

februar 2011. – jun 2011. godine - produženje 

6.TEHNIČKA PODRŠKA INSTITUCIJAMA INFRASTRUKTURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI CARDS 2006

Vrsta podrške:

Tehnička pomoć

Cilj projekta:

Podrška institucijama IK u procesu usvajanja politika i usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblastima tehničkih propisa, standardizacije, metrologije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti.

Rezultati projekta:

 

Komponenta 1: Jačanje kapaciteta Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) u oblasti IK

1.1. Pripremljen pregled potreba i u skladu sa njima predlog unapređenja kapaciteta MERR-a  u cilju jačanja IK (pravni okvir, organizaciona struktura i kadrovske potrebe)

1. 2. Kreiran predlog za funkcionisanje Centra za informisanje o tehničkim propisima (Enquiry Point)

1.3. Definisan postupak za prijavljivanje Tela za ocenu usaglašenosti (CABs)

1.4. Pipremljeni predlozi: Zakona o akreditaciji, Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde i Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnosi na tehničke propise

 Komponenta  2: Standardizacija

2.1. Pripremljena detaljna specifikacija potreba Instituta za standardizaciju u pogledu programskog rešenja za upravljanjem dokumentima, razvijeno novo programsko rešenje, obuhvaćeni postojeći podaci i osposobljeni kadrovi zaposleni u ISS za njegovo korišćenje

2.2. ISS osposobljen za primenu ISO 9001 i ISO / IEC 27001 sertifikata od strane sertifikacionog tela akreditovana od strane potpisnika EA MLA tela

2.3. Osposobljen ISS za delovanje kao EK i STO/TBT informaciona tačka za standarde

2.4. Osposobljen ISS za rad u skladu sa standardima Direktive 98/34/EC

2.5. Povećana svest zainteresovanih strana o značaju i zahtevima za standardizacijom

Komponenta 3: Akreditacija

3.1. Pripremljen akcioni plan za unapređenje internih procedura u ATS

3.2. Pripremljen prvi izveštaj o predkolegijalnom ocenjivanju koji pokriva zahteve za akreditaciju  u skladu sa EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020

3.3. Pripremljen ATS za potpisivanje EA MLA sporazuma.

3.4. Sprovedena kampanja u 11 gradova širom Srbije sa ciljem podizanja svesti o značaju akreditacije i novog koncepta tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji

3.5. Definisana je politika međulaboratorijskih poređenja i pripremljene detaljne smernice za tendersku proceduru međulaboratorijskih poređenja

Komponenta 4: Metrologija

4.1. Izvršena obuka zaposlenih u DMDM u oblasti procedura odobravanja, merenja i dr.

4.2. Definisan dugoročan (5 godina) plan međulaboratorijskih fizičkih i hemijskih poređenja

4.3. Izvršena međulaboratorijska poređenja

4.4. Pripremljen obim akreditacije

4.5. Identifikovani mogući provajderi usluge akreditacije

4.6. Izvršena procena kapaciteta postojeće opreme

Korisnici projekta:

 

- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

- Institut za standardizaciju

- Akreditaciono telo Srbije

- Direkcija za mere i dragocene metale

Projektni partneri:

- AFNOR (Francuska) www.afnor.org

- SIQ (Slovenija) www.siq.si

- DANAK (Danska) www.danak.org

- UL/FE/LMK (Slovenija) www.lmk.fe.uni-lj.si

Period realizacije:

 septembar 2008. - decembar 2010. godine