Zakonodavne novine

Donet Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 49/21 od 14. maja 2021. godine objavljen je novi Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Ovaj zakon stupa na snagu 22. maja 2021. godine, osim članova 21, 44. i 49. koji počinju da se primenjuju od dana stupanja na snagu ASAA sporazuma ili ako taj ugovor ne bude zaključen, od dana stupanja na snagu ugovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. 

Novim zakonom preciznije se definišu pojedini pojmovi, preciziraju se načela propisivanja postupaka ocenjivanja usaglašenosti i modula u harmonizovanoj oblasti. Takođe definišu se i Srpski znak usaglašenosti i pretpostavka usaglašenosti proizvoda, najviše u smislu dodatnog promovisanja prepoznatljivosti ovog znaka.  

Odredbama zakona se uređuje nadzor nad radom imenovanih tela, odnosno nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti i nad izvršavanjem propisanih obaveza, a takođe se preciziraju obaveze ovih tela u skladu sa angažovanjem podizvođača.  

Zakonom se uvode preciznije obaveze privrednika u lancu isporuke u pogledu obaveze da proizvod bude bezbedan za upotrebu, usaglašen sa propisima, pravilno označen i deklarisan.  

Posebnom odredbom propisuje se osnov za formiranje Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela u oblasti infrastrukture kvaliteta, koji će doprineti većem uključivanju šire stručne javnosti, kao osnove za dalji napredak u ovoj oblasti.   

U cilju preciziranja nadležnosti u oblasti tržišnog nadzora zakon sadrži odredbe o nadzoru za pojedine sektore koji su stvarali probleme u praksi (liftovi, oprema pod pritiskom...), čime će nesavesna trgovina i izbegavanje obaveza biti na vreme sankcionisani. Propisane su kaznene mere za nesavesne isporučioce, i u tom delu su odredbe u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, a sve u cilju smanjenja broja nebezbednih proizvoda.    

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Pravilnik o sadržini obrasca na kome se objavljuje spisak srpskih standarda na koje se poziva tehnički propis („Službeni glasnik RS”, br. 110/09 i 14/12).