Događanja

Održan okrugli sto na temu primene Pravilnika o bezbednosti liftova

U Ministarstvu finansija i privrede, 17. oktobra 2012. godine, održan je okrugli sto sa preko 50 učesnika, sa temom primene Pravilnika o bezbednosti liftova, na kojem su razmatrana brojna pitanja od značaja za primenu ovog propisa, uključujući i pitanje primene pravilnika na liftove koji su ugrađeni u zgrade i objekte po starim propisima, kao i pitanje inspekcijskog nadzora u oblasti liftova

Učesnici Okruglog stolaU Ministarstvu finansija i privrede je, dana 17. oktobra 2012. godine, održan okrugli sto sa temom primene Pravilnika o bezbednosti liftova, uz prisustvo predstavnika imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti liftova, imenovanih tela za pregled liftova, javnih stambeno-komunalnih preduzeća i drugih održavalaca liftova, proizvođača komponenti i instalatera liftova, privrednih subjekata koji su vlasnici objekata u kojima su liftovi u upotrebi, članova radne grupe koja je pripremala tekst pravilnika, kao i predstavnika ministarstava i drugih institucija koji su relevantni za primenu propisa u praksi (Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvo finansija i privrede, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike-Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, MUP, Akreditaciono telo Srbije, Institut za standardizaciju Srbije).

Na okruglom stolu je diskutovano o pitanjima koja su se pojavila u svakodnevnoj praksi, a u vezi sa primenom Pravilnika o bezbednosti liftova, koji je stupio na snagu u januaru 2011. godine.

Konstatovano je da su do sada imenovana tri tela za ocenjivanje usaglašenosti liftova. Ova tela su ujedno imenovana i za postupke pregleda liftova koji se nalaze u upotrebi.

U vezi sa pitanjem sertifikacije bezbednosnih komponenti za liftove, od strane predstavnika tela za ocenjivanje usaglašenosti je naglašeno je da ovaj postupak zahteva nabavku veoma skupe opreme, što predstavlja problem za ova tela. Ne postoji ekonomski održiv plan koji bi im u dogledno vreme omogućio nabavku ove opreme.

Predstavnici Ministarstva finansija i privrede su istakli da će se problem sertifikacije bezbednosnih komponenti prevazići u saradnji sa Akreditacionim telom Srbije, tako što će se precizirati uslovi i procedure za primenu EA MLA sporazuma (potpisanog u maju ove godine između ATS-a i zemalja članica EA) u konkretnoj oblasti. Naime, primena EA MLA sporazuma u oblasti bezbednosnih komponenti za liftove bi se vezala za član 10 stav 2. Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti   („Službeni glasnik RS”, broj 98/09), kojim je propisano da, u slučaju postojanja takvog sporazuma, domaće imenovano telo može da sačini i izda domaću ispravu o usaglašenosti na osnovu isprave o usaglašenosti koju je izdalo telo akreditovano u zemljama potpisnicama EA MLA sporazuma, bez sprovođenja propisanog postupka ocenjivanja usaglašenosti.

U diskusiji je dalje razmatrano i pitanje odloženog roka za primenu zahteva za pregled postojećih liftova, tj. liftova koji su ugrađeni u zgrade i objekte po starim propisima (rok za početak primene iz Pravilnika: 1. januar 2014. godine), i zaključeno da je potrebno da svi učesnici skupa dostave Ministarstvu finansija i privrede relevantne podatke kojima raspolažu, kako bi se ovo pitanje još jednom razmotrilo sa stanovišta prakse.

U nastavku diskusije su razmatrana pitanja nadležnosti u vezi sa pregledom liftova u upotrebi. Kao posebno pitanje je izdvojeno pitanje nadležnosti za pregled liftova ugrađenih u objektima i zgradama koji se koriste za obavljanje rada, tj. pitanje licenci koje izdaje Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike-Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Zaključeno je da se napravi uporedna analiza izveštaja o pregledu koje izdaju imenovana tela i stručnih nalaza koje izdaju licencirana pravna lica, te da je u tu svrhu potrebno da imenovana tela i licencirana pravna lica dostave nadležnim državnim organima primerke izveštaja o pregledu i stručnih nalaza.

Sledeća tema koja je bila predmet diskusije je inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.

Posebno je naglašen problem koji su izneli predstavnici održavalaca i imenovanih tela za pregled liftova, koji su naglasili da praktično nema inspekcijskog nadzora u oblasti liftova koji se upotrebljavaju u stambenim zgradama, što dovodi do ozbiljne blokade u primeni propisanih zahteva za liftove. Pročitano je i mišljenje koje je dostavilo Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, kao nosilac aktivnosti na izradi Zakona o tržišnom nadzoru (Službeni glasnik RS“, broj 92/11). Ovim mišljenjem se precizira da građevinska inspekcija ima jasna ovlašćenja iz Zakona o planiranju i izgradnji objekata (“Službeni glasnik RS, br.72/09, 81/09-ispr. 64/10-odluka US i 24/11“), te da se građevinskoj inspekciji dostavljaju obaveštenja imenovanih tela o privremenom stavljanju lifta van upotrebe, kao i da Zakon o tržišnom nadzoru ne isključuje ni jedno ovlašćenje građevinskog inspektora koje je propisano posebnim zakonom. Diskusija nije rezultovala donošenjem konkretnog zaključka o ovom problemu, s obzirom da na okruglom stolu nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva i urbanizma (Sektor za kontrolu i nadzor), iako je prethodno bio potvrđen njihov dolazak na ovaj skup.

Na kraju diskusije su razmatrana pitanja primene propisa iz oblasti protivpožarne zaštite na liftovska postrojenja, uz zaključak da se dodatno analiziraju svi postojeći zahtevi za otpornost prema požaru lifta i njegovih komponenti, kako bi se omogućila odgovarajuća primena propisa u praksi.

Zaključeno je da se i ubuduće periodično organizuju ovakvi sastanci i okrugli stolovi, kako u ovoj oblasti tako i u oblasti primene drugih tehničkih propisa, jer se na taj način omogućava analiza implementacije i efekata propisa u praksi i njihova optimalna primena.