Događanja

Završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede je organizovalo javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koje su se u periodu od 20. juna do 10 jula, u formi okruglih stolova održavale u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

Cilj izmena postojećeg zakona je unapređenje oblasti akreditacije u Republici Srbiji usklađivanjem saUredbom Evropskog parlamenta iSaveta broj 765/2008 i standardom SRPS ISO/IEC 17011:2018. U tom cilju Nacrtom zakona je propisano oročavanje postupka akreditacije, uvođenje javnog registra eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata, saržaj odluke o visini troškova akreditacijesa metodologijom obračuna tih troškova i definisani su detalji postupka akreditacije. Time bi se unapredila efikasnost rada ATS, i samim tim privredi Republike Srbije obezbedila stručna, kvalitetna i brza usluga ispitivanja, sertifikacije ili drugih oblika ocenjivanja usaglašenosti.

Zainteresovane strane su imale mogućnost da aktivno uzmu učešće u javnoj raspravi i da time doprinesu izradi propisa, čije se usvajanje u Narodnoj skupštini očekuje u septembru ove godine.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji