Aktuelnosti

Bezbednost dečijih igrališta

U Republici Srbiji, u ovom trenutku, ne postoji ni jedan tehnički ili drugi propis kojim su propisani tehnički ili drugi zahtevi za dečija igrališta, odnosno za opremu za igru dece na tim igralištima. S obzirom na to, na bezbednost dečijih igrališta i opreme za igru primenjuju se jedino odredbe Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 41/09)

Imajući u vidu odredbu člana 2. stav 1. tog zakona kojom je propisano  da se ovaj zakon primenjuje na sve proizvode, osim na one proizvode čija je bezbednost uređena posebnim propisima.

          Institut za standardizaciju Srbije je u srpsku standardizaciju preuzeo nekoliko standarda iz oblasti dečijih igrališta, i to: SRPS EN 1176-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (Oprema i potrebna površina za dečija igrališta); SRPS EN 1177 (Površine igrališta koje ublažavaju udar-određivanje kritične visine pada); SRPS EN 13219 (Gimnastičke sprave-Trambuline-Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja) i SRPS EN 14960 (Oprema za igru na naduvavanje-Bezbednosi zahtevi i metode ispitivanja).                                                                                

          U skladu sa Zakonom o standardizaciji, a imajući u vidu da u oblasti dečijih igrališta nema propisa niti obaveznog upućivanja takvih propisa na primenu srpskih standarda iz ove oblasti, ukazujemo da je primena navedenih srpskih standarda  dobrovoljna.

         Dakle, pravo je proizvođača da izabere da li će u proizvodnji opreme za dečija igrališta primeniti navedene standarde u pogledu zahteva za bezbednost i kvalitet ili će u njihovoj proizvodnji koristiti neka druga rešenja i sopstvene tehničke specifikacije.

          Odgovarajuća ispitivanja opreme za dečija igrališta, odnosno opreme za igru dece, može da obavlja sam proizvođač ili da to poveri trećoj, nezavisnoj strani (ispitnoj laboratoriji).

          Sertifikacija kvaliteta (Sertifikat o kvalitetu), kao i kontrolisanje opreme za dečija igrališta i opreme za igru dece koja je stavljena u upotrebu (Sertifikat o kontrolisanju) od strane sertifikacionih i kontrolnih tela za ocenjivanje usaglašenosti se obavlja na dobrovoljnoj osnovi.

          Sa druge strane, odredbom člana 7. Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, propisano je da se proizvod, ako ne postoje odgovarajući posebni propisi za taj proizvod, smatra bezbednim ako ispunjava zahteve srpskih standarda kojima se preuzimaju harmonizovani evropski standardi doneti radi ispunjenja opšteg zahteva za bezbednost proizvoda i čija lista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

          Navedeni srpski standardi iz oblasti bezbednosti dečijih igrališta, odnosno opreme za igru dece se ne nalaze na Listi srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda („Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda”, broj 26/13). Takođe, odgovarajući EN standardi iz oblasti dečijih igrališta, odnosno opreme za igru dece na tim igralištima koji su preuzeti u srpsku standardizaciju nisu harmonizovani na nivou Evropske unije i ne nalaze se na Listi harmonizovanih evropskih standarda Evropske komisije iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda.

          U situaciji kada nema odgovarajućeg posebnog tehničkog propisa, niti se odgovarajući srpski standardi nalaze na Listi srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda, a nadležni inspektor utvrdi da postoji opravdana sumnja na bezbednost opreme za dečija igrališta, odnosno opreme za igru dece, on daje nalog da se izvrše odgovarajuća ispitivanja predmetne opreme (ako nema domaćih ispitnih tela za ocenjivanje usaglašenosti, to mogu da obave i strana akreditovana tela). U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, ispitivanje, odnosno usaglašenost te opreme sa opštim zahtevom za bezbednost se ocenjuje tako što se vrše odgovarajuća ispitivanja u skladu sa jednim ili više navedenih srpskih standarda iz oblasti dečijih igrališta, odnosno opreme za igru dece.

          Smatramo da bi inspecijski nadzor nad opremom za dečija igrališta, odnosno operemom za igru dece koja se stavlja na tržište trebalo da vrše tržišni inspektori, a da bi komunalni inspektori trebalo da vrše nadzor nad ovom opremom koja je već u upotrebi.

          Za potvrđivanje bezbednosti i kvaliteta opreme za dečija igrališta, odnosno opreme za igru dece na dečijim igralištima, koja se stavljaju na tržište i/ili upotrebu, ne postoji propisana obaveza izdavanja isprava o usaglašenosti.   

          Mišljenja smo da nema pravnih smetnji da, u smislu odredaba Zakona o javnim nabavkama, naručilac opreme za dečija igrališta, odnosno opreme za igru dece u postupku javnih nabavki zahteva od budućeg dobavljača te opreme da dokaže  odgovarajućom ispravom (izveštaj o ispitivanju, kontrolisanju i sl., odnosno sertifikatom) da ta konkretna oprema ispunjava zahteve bezbednosti i kvaliteta iz odgovarajućih srpskih, odnosno evropskih standarda iz te oblasti. Međutim, smatramo da se ovakvi dokazi mogu tražiti samo u slučaju da u Republici Srbiji postoje akreditovana tela za ispitivanje ili sertifikaciju konkretne opreme. U suprotnom,  domaći proizvođači opreme bi se stavljali u neravnopravni položaj u odnosu na strane proizvođače, jer bi se izlagali dodatnim troškovima, da po mnogo višim cenama vrše ispitivanja, odnosno sertifikaciju opreme kod stranih tela za ocenjivanje usaglašenosti.