Aktuelnosti

Izmenjena visina administrativnih taksi

Nova visina administrativne takse za izdavanje mišljenja o obaveznoj sertifikaciji

Usled stupanja na snagu odredaba Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) došlo je do korekcije iznosa RAT za sve zahteve za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa kao i korekcije spiska potrebnih dokumenata koji prate zahtev.

 Novo uputstvo za sačinjavanje Zahteva za izdavanje mišljenja o potrebi obavezne sertifikacije