Aktuelnosti

Obaveštenje o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti neautomatskih vaga

Imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti neautomatskih vaga u skladu sa Pravilnikom o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem („Službeni glasnik RSˮ, broj 17/13), da bi nastavili da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti, treba da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu novog Pravilnika ( tj. DO 21. OKTOBRA 2018. GODINE), Ministarstvu privrede podnesu zahtev za imenovanje

 

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja ne podnesu zahtev za imenovanje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o neautomatskim vagama („Službeni glasnik RSˮ, broj 29/18), odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti za koja organ nadležan za imenovanje (Ministarstvo privrede), po podnetom zahtevu, utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, neće moći da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti kao imenovana tela u skladu sa novim Pravilnikom o neautomatskim vagama.