Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi

Objavljen Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi, primena počinje 1. jula 2013. godine

Pravilnikom se  propisuju bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koje mora da ispuni lična zaštitna oprema pre njenog stavljanja na tržište i/ili upotrebu, radi zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika te opreme; kategorije i vrste lične zaštitne opreme; postupci ocenjivanja usaglašenosti; pretpostavka usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; sadržina Deklaracije o usaglašenosti; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; zaštitna klauzula i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

U prelaznom periodu do dana početka primene ovog pravilnika (1. Jula 2013 ) primenjuju se sledeci propisi:

1) Naredba o obaveznom atestiranju šlemova za zaštitu u industriji ("Službeni list SFRJ", br. 4/82 i 43/82);

2) Naredba o obaveznom atestiranju šlemova za vatrogasce ("Službeni list SFRJ", broj 67/86);

3) Naredba o obaveznom atestiranju aparata za zaštitu organa za disanje ("Službeni list SFRJ", broj 49/87);

4) Pravilnik o obaveznom atestiranju penjalica za drvene stubove za vodove i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 67/89);

5) Pravilnik o obaveznom atestiranju zaštitnih opasača i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 67/89);

6) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za šlemove za vatrogasce ("Službeni glasnik RS", broj 74/09);

7) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lična zaštitna sredstva ("Službeni glasnik RS", br. 56/09), osim odredbe člana 2. tačka 10) tog pravilnika, koja se odnosi na kacige i vizire za vozače motornih vozila na dva ili tri točka.

Ovi propisi prestaju da važe 1. jula 2013. godine. Takođe, isprava o usaglašenosti izdata na osnovu  ovih propisa važi do isteka roka važnosti isprave u skladu sa određenim  propisom, a najkasnije do 1. jula 2013. godine.