Zakonodavne novine

OBJAVLjEN PRAVILNIK O ZNAKU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA I OZNACI FINOĆE

Pravilnik je objavljen 29. maja 2012. godine u „Službenom glasniku RS”,broj 54/12 i stupa na snagu 6. juna 2012. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, kao i oznake finoće. U Prilogu pravilnika su dati oblici znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, broj 8/95) i Naredba o oznakama finoće na predmetima od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, broj 8/95).