Zakonodavne novine

Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 144/22 od 30. decembra 2022. godine objavljen je Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja.

Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 144/22 od 30. decembra 2022. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dozimetrima („Službeni glasnik RSˮ, broj 9/16).