Zakonodavne novine

Doneta Uredba o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođača

Vlada je na sednici održanoj 19. januara 2023. godine donela Uredbu o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođača

Vlada je na sednici održanoj 19. januara 2023. godine donela Uredbu o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođačaUredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 3/2023 od 20. januara 2023. godine, a stupila je na snagu 28. januara 2023. godine.

Ovom uredbom se bliže uređuju posebni zahtevi za akreditovana tela u sastavu proizvođača. Propisano je da kada je tehničkim propisom utvrđeno da ocenjivanje usaglašenosti sprovodi proizvođač, tim propisom se mogu propisati i zahtevi vezani za internu ili fabričku kontrolu proizvodnje naročito u pogledu tehničke dokumentacije, procesa proizvodnje, označavanja i sačinjavanja odgovarajuće isprave o usaglašenosti.  Interna ili fabrička kontrola proizvodnje je postupak ocenjivanja usaglašenosti koji obuhvata sve mere koje su potrebne da proces proizvodnje i praćenje tog procesa obezbede usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisom. Ukoliko je u tehničkom propisu kojim je preuzeto harmonizovano zakonodavstvo EU propisano da u postupku ocenjivanja usaglašenosti može učestvovati akreditovano telo u sastavu proizvođača, to telo mora da bude organizovano kao zasebna organizaciona jedinica koja ne sme da učestvuje u izradi, isporuci, montaži, korišćenju ili održavanju proizvoda čiju usaglašenost ocenjuje i može da pruža usluge isključivo proizvođaču u čijem se sastavu nalazi.