Zakonodavne novine

Doneta Uredba o Notifikaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 2. marta 2023. godine donela Uredbu o notifikaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 2. marta 2023. godine donela Uredbu o notifikaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti. Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 18/2023 od 3.marta 2023. godine., a stupila je na snagu 11. marta 2023. godine.

Ovom uredbom se bliže uređuju postupaknotifikacije tela za ocenjivanje usaglašenosti, način utvrđivanja ispunjenosti propisanih zahteva za notifikaciju,  nadzor nad radom tela za notifikaciju, kao i suspenzija i povlačenje notifikacije.

Notifikovano telo je imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je prijavljeno Evropskoj komisijii državama članicama Evropske unije kao nezavisna treća strana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti za određenu oblast i upisano u odgovarajući registar tih tela koji vodi Evropska komisija  („NANDO baza”).