Zakonodavne novine

Doneta Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 9. marta 2023. godine donela Uredbu o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti

Vlada je na sednici održanoj 9. marta 2023. godine donela Uredbu o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti.Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 20/2023 od 10. marta 2023. godine, a stupila je na snagu 18. marta 2023. godine.

Ovom uredbom se detaljno uređuje način priznavanja inostranih isprava kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa inostranim tehničkim propisom.

Ova uredba, kojom se bliže uređuju uslovi i procedure priznavanja važenja inostranih isprava u Republici Srbiji, predstavlja dalji korak u implementaciji Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 49/21-u daljem tekstu: Zakon), radi obezbeđivanja slobodnog protoka robe i otklanjanja tehničkih prepreka u trgovini, u skladu sa odredbama  TBT sporazuma.