Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o neautomatskim vagama

U „Službenom glasniku RS”, broj 29/18 od 13. aprila 2018. godine, objavljen je Pravilnik o neautomatskim vagama.

Pravilnik o neautomatskim vagama objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 29/18 od 13. aprila 2018. godine. Ovaj pravilnik je donet u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2014/31/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o neautomatskim vagama.

Pravilnikom o neautomatskim vagama propisuju se zahtevi za neautomatske vage koji moraju da budu ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu, postupci ocenjivanja usaglašenosti, označavanje, isprave o usaglašenosti i druga dokumentacija koja prati ove vage, kao i uslovi koje mora da ispuni imenovano telo koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti.

Pravilnik o neautomatskim vagama stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.