Zakonodavne novine

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 30/18 od 20. aprila 2018. godine objavljen je Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 30/18 od 20. aprila 2018. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 28. aprila 2018. godine, osim odredbe člana 5. koja se primenjuje od 1. januara 2024. godine. 

Novim Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima je postignuto potpuno usklađivanje sa propisima Evropske unije iz oblasti prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda. 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 43/13 i 16/16).