Zakonodavne novine

Objavljen Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

U „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine objavljen je Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II  objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine i stupa na snagu 13. marta 2020. godine. 

Donošenjem ovog zakona stvoreni su preduslovi za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Srbije u Konvenciji o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: Konvencija). 

Konvencija je višestrani međunarodni ugovor koji je do danas zaključilo 20 država i u kojoj RS kao država aplikant trenutno ima status posmatrača. 

Punopravno članstvo Republike Srbije u Konvenciji doprineće smanjenju troškova izvoza predmeta od dragocenih metala jer za predmete koji su u Direkciji za mere i dragocene metale označeni žigom Konvencije „CCM” (Common Control Mark) neće postojati obaveza dodatnog ispitivanja i/ili žigosanja u inostranstvu. Time se povećava konkurentnost domaćih proizvođača predmeta od dragocenih metala na inostranom tržištu, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da ovu delatnost u Republici Srbiji pretežno obavljaju mikro i mala preduzeća. 

Sticanjem punopravnog članstva RS u Konvenciji omogućiće se da se predmeti od dragocenih metala koji su označeni žigom Konvencije i koji su propisanog stepena finoće, mogu staviti na tržište Republike Srbije bez dodatnog ispitivanja odnosno žigosanja.