Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44/20 od 27. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila.

Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 44/20 od 27. marta 2020. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 4. aprila 2020. godine.

Pravilnikom o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila propisuju se zahtevi za merne sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila, označavanje mernih sistema, tehnička dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti ѕahteva, metode merenja, način odobrenja tipa mernih sistema, kao i način i uslovi overavanja mernih sistema.

Ovaj pravilnik primenjuje se na merne sisteme koji su namenjeni za točenje komprimovanog prirodnog gasa, komprimovanog gasovitog vodonika, biogasa, mešavine gasa ili drugih komprimovanih gasovitih goriva u drumska vozila, železnička vozila, brodove, boce i avione

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila („Službeni glasnik RS”, broj 9/14).