О Сектору

Сектор за квалитет и безбедност производа обавља послове који се односе на: техничке прописе, процес усаглашавања закона из области слободног кретања роба са правном тековином ЕУ, као и доношење подзаконских аката; транспоновање и примену транспонованог техничког законодавства ЕУ – област унутрашњег тржишта; стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије; кoординацију са ресорним министарствима; израду програма за доношење техничких прописа; израду техничких прописа за индустријске непрехрамбене производе; овлашћивање и именовање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима; надзор над радом овлашћених и именованих тела за оцењивање усаглашености и обилазак тела за оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о именовању; именовање тела за оцењивање усаглашености мерила; овлашћивање тела за обављање послова оверавања мерила; овлашћивање тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пријављивање овлашћених и именованих тела Европској комисији (нотификација тела за оцењивање усаглашености); признавање важења иностраних исправа и знакова усаглашености и давање мишљења на решења о признавању иностраних исправа и знакова усаглашености донетих од стране других министарстава; вођење и издавање извода из рeгистра техничких прописа у припреми, регистра важећих техничких прописа и именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености – ТОУ, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пружање информација о техничким прописима и њиховој примени, привредним субјектима и другим заинтересованим странама; као информацијски центар према правилима СТО и ЦЕФТА (укључујући рад контактне тачке према правилима ЕУ); пријављивање техничких прописа у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања усаглашености (нотификација прописа ЕУ и СТО) у циљу уклањања техничких препрека у трговини у оквиру ЦЕФТА, СТО и ЕУ; вођење другостепеног управног поступка у области метрологије; утврђивање приоритета, припрема, предлагање и праћење реализације одобрених пројеката из области слободе кретања робе и  координација развојних пројеката са институцијама у овој области;  припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA споразум); планирање, спровођење и координацију послова који се односе на процес придруживања ЕУ из делокруга Сектора; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља 1 Координационог тела за процес приступања Републике Србије ЕУ (у даљем тексту: ПГ1); припрему и организовање састанака ПГ1 и унос података у електронску базу НПАА; сарадња са другим органима државне управе и институцијама у области слободног кретања робе у вези са усклађивањем законодавног оквира и применом техничких и других прописа у области слободе кретања робе; као и друге послове из ове области.

          У Сектору за квалитет и безбедност производа образују се следеће уже унутрашње јединице:

          1. Одељење за техничке прописе, именовање и надзор

          2. Одељење за стандардизацију, акредитацију, метрологију и међународну сарадњу

 

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА

 

Никола Витас, рођен је 1982. године у Београду.

Дипломирао је на Машинском факултету, Универзитет у Београду.

Више од 15 година бави се пословима у области стандарда и инфраструктуром квалитета. Стекао је драгоцено искуство и широко знање из области привреде, обављајући различите одговорне послове у области ауто индустрије.

Професионалну каријеру започео је у Шкода мрежи у Србији 2007. године, на позицији референта техничке службе за едукацију, праћење и имплементацију процеса.

Био је задужен за праћење процеса рада, имплементацију стандарда, едукацију, организацију и спровођење обука у оквиру техничког сектора.

Поред тога бавио се изузетно сложеним пословима, попут модификације софтверских производа, аналитичким приступом одабира најсавременије опреме специјалних карактеристика. Био је задужен за координацију рада, ради обезбеђивања беспрекорног и добро организованог извршавања најзахтевних задатака, ради остваривања успешног пословања.

Захваљујући упорном раду и труду, на позицију техничког директора/директора постпродаје долази 2011.године.

Поред доношења важних одлука и имплементације стандарда у пословању, бавио се руковођењем сервисним центром, кореспонденцијом са увозницима, управљао је најзахтевнијим процесима рада, водио посебне преговоре на нивоу флотних купаца у одржавању, управљао људским ресурсима.

Посао саветника директора Дирекције за мере и драгоцене метале обављао је од почетка 2022.године, где је остварио запажене резултате.

Бавио се најосетљивијим питањима од круцијалне важности за развој привреде у домену мера и драгоцених метала. Био је задужен за дијалог између привредника и државе, ради остваривања заједничког интереса, просперитета и проактивног системског решавања горућих питања, кроз различите видове правних и других аката.

Био је задужен за организацију процесног система за ефикасније издавање решења и сертификата увозницима и произвођачима предмета од драгоцених метала, што представља искорак у овој области, и увођење једноставног, ефикасног и брзог приступа потребним подацима.

Постављен је за в.д.помоћника министра 10. новембра 2022.године.

По постављењу навео је да ће се залагати за додатно унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији, а захваљујући личном искуству у свери предузетништва на побољшању привредног амбијента, у делокругу својих надлежности.

Завршио је бројне обуке, међу којима су обуке за управљање људским ресурсима, пословна предвиђања, планирање и управљање буџетом, пројектовање у привреди, процеси преговарања и друге.

Ожењен је, отац двоје деце.