О Сектору

Сектор за квалитет и безбедност производа обавља послове који се односе на: техничке прописе, процес усаглашавања закона из области слободног кретања робe са правном тековином ЕУ, као и доношење подзаконских аката; транспоновање и примену транспонованог техничког законодавства ЕУ – област унутрашњег тржишта; стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије; кoординацију са ресорним министарствима; израду програма за доношење техничких прописа; израду техничких прописа за индустријске непрехрамбене производе; овлашћивање и именовање тела за оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима; надзор над радом овлашћених и именованих тела за оцењивање усаглашености и обилазак тела за оцењивање усаглашености ради провере испуњености захтева за именовање након издавања решења о именовању; именовање тела за оцењивање усаглашености мерила; овлашћивање тела за обављање послова оверавања мерила; овлашћивање тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пријављивање овлашћених и именованих тела Европској комисији (нотификација тела за оцењивање усаглашености); признавање важења иностраних исправа и знакова усаглашености и давање мишљења на решења о признавању иностраних исправа и знакова усаглашености донетих од стране других министарстава; вођење и издавање извода из рeгистра техничких прописа у припреми, регистра важећих техничких прописа и именованих односно овлашћених тела за оцењивање усаглашености – ТОУ, регистра иностраних исправа и знакова усаглашености који важе у Републици Србији, регистра овлашћених тела за оверавање мерила и именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, регистра овлашћених тела за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала, односно испитивање драгоцених метала и њихових легура; пружање информација о техничким прописима и њиховој примени, привредним субјектима и другим заинтересованим странама; као информацијски центар према правилима СТО и ЦЕФТА (укључујући рад контактне тачке према правилима ЕУ); пријављивање техничких прописа у припреми и са њима повезаним поступцима оцењивања усаглашености (нотификација прописа ЕУ и СТО) у циљу уклањања техничких препрека у трговини у оквиру ЦЕФТА, СТО и ЕУ; вођење другостепеног управног поступка у области метрологије; утврђивање приоритета, припрема, предлагање и праћење реализације одобрених пројеката из области слободе кретања робе и  координација развојних пројеката са институцијама у овој области;  припрему и учествовање у преговорима за закључивање међународног споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAAспоразум); планирање, спровођење и координацију послова који се односе на процес придруживања ЕУ из делокруга Сектора; слободу кретања робе и процес усаглашавања техничких прописа у хармонизованој области са правном тековином ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља 1 Координационог тела за процес приступања Републике Србије ЕУ (у даљем тексту: ПГ1); припрему и организовање састанака ПГ1 и унос података у електронску базу НПАА; сарадња са другим органима државне управе и институцијама у области слободног кретања робе у вези са усклађивањем законодавног оквира и применом техничких и других прописа у области слободе кретања робе; као и друге послове из ове области.

 У Сектору за квалитет и безбедност производа образују се следеће уже унутрашње јединице:

                     1. Одељење за хармонизацију, кретање робе, именовање и надзор

                     2. Одељење за нехармонизовану област, стандардизацију, акредитацију и метрологију

Званично време Републике Србије

Анкете