Метрологија

 

Метрологија представља науку о мерењу и његову примену.

Закон о метрологији је објављен у „Службени гласнику РС”, број 15/16, од 25. фебруара 2016. године, а ступио је на снагу 4. марта 2016. године.

Овим законом уређује се организација послова метрологије, законске мерне јединице и еталони Републике Србије, стављање на тржиште, односно испоручивање на тржиштe, као и употреба мерила, оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима, претходно упаковани производи, важење иностраних знакова и докумената, надзор, као и друга питања од значаја за метрологију.
Приликом израде закона узети су у обзир документи Међународне организације за законску метрологију (International Organization of Legal Metrology – ОIМL D1 и ОIМL D9) и регулативе EУ која се односи на метрологију (Тhe acquis of the Еuropean Union under the management of DG Enterprise and Industry, поглавље 5. Legal metrology and pre-packaging).
Такође, овај закон преузима појмове и дефиниције Међународног речника термина у законској метрологији, као и појмове и дефиниције Међународног речника основних и општих термина у метрологији.

Метролошки систем у Републици Србији уређен је у складу са међународним и европским трендовима и њега чине следећи субјекти:
- Министарство надлежно за послове метрологије, односно Министарство привреде;
- Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ);
- Метролошки савет;
- именовани носиоци националних еталона;
- именована тела за оцењивање усаглашености;
- овлашћена тела за оверавање мерила;
- акредитоване лабораторије за еталонирање.

Министарство привреде обавља послове који се односе на стратегију развоја метрологије.
ДМДМ обавља стручне и са њима повезане извршне послове из области метрологије и има улогу Националног метролошког института (НМИ).
Метролошки савет представља стручно саветодавно тело основано од стране Владе РС ради давања стручних мишљења и учествовања у реализацији пројектних задатака из области метрологије.

 

Прочитајте најаву: Килограм, ампер, келвин и мол спремни за нову дефиницију

 

Званично време Републике Србије

Анкете