Оцењивање усаглашености

 

Оцењивање усаглашености користи произвођачима, пружаоцима услуга, корисницима, здрављу и безбедности потрошача и доносиоцима прописа. Осим тога, усаглашеност са хармонизованим стандардима ствара поверење и олакшава приступ међународном тржишту.

Оцењивање усаглашености обухвата различите активности од испитивања преко контролисања, евалуације процеса, сертификације производа, сертификације система менаџмента до сертификације особља.

Да би се обезбедило да се на тржиште и/или употребу стављају производи који испуњавају захтеве за безбедност и друге прописане техничке захтеве, за производе за које је то прописано, мора се извршити оцењивање усаглашености производа са тим захтевима, као вид контроле пре стављања производа на тржиште.

Оцењивање усаглашености може бити обавезно, када је то прописано техничким прописом или добровољно ако се усаглашеност производа оцењује према стандарду или другим техничким спецификацијама.

У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености оцењивање усаглашености производа могу да спроводе произвођачи, именована ТОУ именована ТОУ и органи државне управе за производе са већим ризиком, што се утврђује одређеним техничким прописом. Посебним законима могу се прописати и други субјекти који спроводе оцењивање усаглашености.

Резултат спроведеног поступка оцењивања усаглашености је издавање прописане исправе о усаглашености и стављање прописаног (српског) знака усаглашености. Српски знак усаглашености је једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, усаглашен са захтевима српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено његово стављање на тржиште или употребу.

Званично време Републике Србије

Анкете