Пројекти развоја ИК

  

ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ФАЗА ПРОЈЕКТА

1. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНДУСТРИЈЕ КРОЗ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

IPA 2013

   6.000.000,00    ЕУР

Унапређење система инфраструктуре квалитета.

Предлози пројеката су одобрени од стране Европске комисије, финансијски споразуми су потписании

1а) ТВИНИНГ - Подршка развоју индустрије јачањем капацитета органа надлежних за инфраструктуру квалитета и пружаоца услуга оцењивања усаглашености

IPA 2013

1.000.000,00 ЕУР

Побољшано спровођење техничког законодавства, јачање капацитета Сектора за инфраструктуру квалитета  и  институција инфраструктуре квалитета и тела за оцењивање усаглашености.

Реализација пројекта почела је у септембру 2015. године.

  1б) Набавка опреме телима за оцењивање усаглашености

IPA 2013

5.000.000,00 ЕУР

Подизање техничких капацитета Дирекције за мере и драгоцене метале и  тела за оцењивање усаглашености у Републици Србији.

Припремљен је нацрт тендерске документације и достављен Делегацији ЕУ на одобравање.

ПРОЈЕКТИ БИЛАТЕРАЛНЕ ПОДРШКЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

ФАЗА ПРОЈЕКТА

1. Инфраструктура квалитета у Западном Балкану www.qualityinfrastructure.eu 

СИДА, ЕФТА и CEN

 

Побољшана економска интеграција са ЕУ/ЕФТА и развој тржишне економије.

 

 

 2,880,560 ЕУР

(Sida €2,739,560, EFTA €141,000) 

 Имплементација

 

 

 1. GIZ ACCESS 2 - УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  (2014-2016)

Врста подршке:

 Техничка помоћ 

Циљ пројекта:

 Унапређење националне инфраструктуре квалитета, у складу са стратешким препорукама које су утврђене у првој фази програма GIZZ ACCESS 1 (2011-2013)  

Корисници пројекта:  

 Главни корисник -Министарство привреде

 Корисници: ИСС, АТС, ДМДМ

Пројектни партнер:

 GIZ ACCESS + ПТБ 

Период реализације:

 јануар 2014- јул 2016. године

2. ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКЕ - ВИШЕКОРИСНИЧКА IPA 2011

Врста подршке:

Техничка помоћ 

Циљ пројекта:

Олакшавање регионалне трговине и слободног протока роба уз побољшање конкурентности привреда у региону и припрема за преговоре и чланство у ЕУ. 

Пројектне активности:

 

1. Оцена напретка институција инфраструктуре квалитета земаља у региону;

2. Регионалне шеме за  проверу стручне оспособљености лабораторија у приоритетним областима привреде земаља региона (proficiency testing);

3. Обуке из области инфраструктуре квалитета (стандардизације, акредитације, метрологије, оцењивање усаглашености, тржишног надзора и др.);

4. Јачање регионалне сарадње у области инфраструктуре квалитета (networking).

Корисници пројекта:  

 

Министарства надлежна за област ИК укључујући и тржишни надзор, министарства надлежна за транспоновање  и имлементацију техничког законодавства, национална тела за стандардизацију, национални метролошки институти, национална акредитациона тела, тела за оцењивање усаглашености у земљама партнерима: Турска, Албанија, Косово (под резолуцијом УНХЦР 1244/99), БиХ, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија.

Водећи пројектни партнер:

Министарство привреде

Период реализације:

Август 2011. – фебруар 2014. године

3. РАЗВОЈ СЕКТОРА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ КВАЛИТЕТА

Врста подршке: Техничка помоћ
Циљ пројекта: Боља имплементацијa европског законодавства у оквиру Поглавља 1 - Слободно кретање роба, посебно у области безбедности лифтова и грађевинских производа.
Пројектне активности:  
Корисници пројекта: 
Министарство привреде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Водећи пројектни партнер: Чешка канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање
Период реализације: Јануар -Децембар 2015

4. GIZ ACCESS 1- СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА (2011-2013) 

Врста подршке:

Техничка помоћ 

Циљ пројекта:

Креирање стратешког оквира за развој инфраструктуре квалитета у Србији 

Пројектне активности:

 

1. Спровођење анализа стања у области ИК (са освртом на анализу привреде као корисника и институција ИК као пружаоца услуга)

2. Спровођење анализе тржишног функционисања система ИК са посебним освртом на практичну примену Закона о техничким захтевима за производе

3. Развој националне стратегије ИК

4. Успостављање саветодавног тела, форума заинтересованих страна на пољу ИК

5. Спровођење активности информисања о пројекту и активности јачања свести о значају развијеног система ИК

6. Подршка ИСС, ДМДМ, АТС

Корисници пројекта:  

Главни корисник -Министарство привреде

Корисници: ИСС, АТС, ДМДМ

Пројектни партнер:

GIZ ACCESS + ПТБ 

Период реализације:

2011-2013. година

5. ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКЕ - ВИШЕКОРИСНИЧКА IPA 2008

Врста подршке:

Техничка помоћ 

Циљ пројекта:

Олакшавање регионалне трговине и слободног протока роба уз побољшање конкурентности привреда у региону и припрема за преговоре и чланство у ЕУ. 

Резултати пројекта:

 

- Компонента I – Процена: Извештај о напретку земаља, учесница у пројекту, у процесу усклађивања система ИК са захтевима ЕУ/ЕФТА и препоруке за наредне кораке у процесу хармонизације.

- Компонента II – Међулабораторијско тестирање - Листа лабораторија у земљама учесницама пројекта, које су оспособљене да пруже услуге испитивања и еталонирања у складу са захтевима европских стандарда.

-  Компонента III – Практична обука - Практична обука запослених из институција за развој ИК у компатибилним институцијама у земљама чланицама ЕУ

- Компонента IV - Успостављена мрежа институција за ИК на Западном Балкану, мреже лабораторија, институција за тренинг и др.

Корисници пројекта:

 

Министарства надлежна за област ИК укључујући и тржишни надзор, министарства надлежна за транспоновање  и имлементацију техничког законодавства, национална тела за стандардизацију, национални метролошки институти, национална акредитациона тела, тела за оцењивање усаглашености у земљама партнерима: Турска, Албанија, БиХ, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија.

Водећи пројектни партнер:

- Министарство економије и регионалног развоја у Србији 

Период реализације:

Фебруар 2009. – фебруар 2011. године

фебруар 2011. – јун 2011. године - продужење 

6.ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ИНСТИТУЦИЈАМА ИНФРАСТРУКТУРE КВАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ CARDS 2006

Врста подршке:

Техничка помоћ

Циљ пројекта:

Подршка институцијама ИК у процесу усвајања политика и усклађивања законодавства са правним тековинама ЕУ у областима техничких прописа, стандардизације, метрологије, акредитације и оцењивања усаглашености.

Резултати пројекта:

 

Компонента 1: Јачање капацитета Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) у области ИК

1.1. Припремљен преглед потреба и у складу са њима предлог унапређења капацитета МЕРР-а  у циљу јачања ИК (правни оквир, организациона структура и кадровске потребе)

1. 2. Креиран предлог за функционисање Центра за информисање о техничким прописима (Enquiry Point)

1.3. Дефинисан поступак за пријављивање Тела за оцену усаглашености (CABs)

1.4. Пипремљени предлози: Закона о акредитацији, Уредбе о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде и Правилника о садржини и начину вођења регистара који се односи на техничке прописе

 Компонента  2: Стандардизација

2.1. Припремљена детаљна спецификација потреба Института за стандардизацију у погледу програмског решења за управљањем документима, развијено ново програмско решење, обухваћени постојећи подаци и оспособљени кадрови запослени у ИСС за његово коришћење

2.2. ИСС оспособљен за примену ISO 9001 i ISO / IEC 27001 сертификата од стране сертификационог тела акредитована од стране потписника EA MLA тела

2.3. Оспособљен ИСС за деловање као ЕК и STO/TBT информациона тачка за стандарде

2.4. Оспособљен ИСС за рад у складу са стандардима Директиве 98/34/EC

2.5. Повећана свест заинтересованих страна о значају и захтевима за стандардизацијом

Компонента 3: Акредитација

3.1. Припремљен акциони план за унапређење интерних процедура у АТС

3.2. Припремљен први извештај о предколегијалном оцењивању који покрива захтеве за акредитацију  у складу са EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020

3.3. Припремљен АТС за потписивање EA MLA споразума.

3.4. Спроведена кампања у 11 градова широм Србије са циљем подизања свести о значају акредитације и новог концепта техничког законодавства у Републици Србији

3.5. Дефинисана је политика међулабораторијских поређења и припремљене детаљне смернице за тендерску процедуру међулабораторијских поређења

Компонента 4: Метрологија

4.1. Извршена обука запослених у ДМДМ у области процедура одобравања, мерења и др.

4.2. Дефинисан дугорочан (5 година) план међулабораторијских физичких и хемијских поређења

4.3. Извршена међулабораторијска поређења

4.4. Припремљен обим акредитације

4.5. Идентификовани могући провајдери услуге акредитације

4.6. Извршена процена капацитета постојеће опреме

Корисници пројекта:

 

- Министарство економије и регионалног развоја

- Институт за стандардизацију

- Акредитационо тело Србије

- Дирекција за мере и драгоцене метале

Пројектни партнери:

- AFNOR (Француска) www.afnor.org

- SIQ (Словенија) www.siq.si

- DANAK (Данска) www.danak.org

- UL/FE/LMK (Словенија) www.lmk.fe.uni-lj.si

Период реализације:

 септембар 2008. - децембар 2010. године

 

 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна