Пројекти развоја ИК

  

 

АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ФАЗА ПРОЈЕКТА

ЕУ за Србију – Подршка безбеднијим производима

ИПА 2017

 

1.500.000,00 ЕУР

Јачање капацитета институција инфраструктуре квалитета (АТС, ИСС и ДМДМ) и тела за оцењивање усаглашености, јачање капацитета и подршка органима надлежним за тржишни надзор и кампања подизања свести потрошача и привреде о значају техничког законодавства као и подршка  

хармонизацији у оквиру Преговарачког поглавља 1 –  Кретање роба за следеће групе производа (грађевински производи, експлозиви и пиротехничка средства намењена за цивилну употребу, лична заштитна опрема и моторна возила).

Реализација пројекта је започела у децембру 2019. године

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ФАЗА ПРОЈЕКТА

Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији

ПТБ – Немачки национални метролошки институт

600.000 ЕУР

Јачање капацитета српског система инфраструктуре квалитета у циљу испуњења захтева европског законодавства и тржишта.

Пројекат траје 2018-2021

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 

 1. GIZ ACCESS 2 - УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  (2014-2016)

Циљ пројекта:

 Унапређење националне инфраструктуре квалитета, у складу са стратешким препорукама које су утврђене у првој фази програма GIZZ ACCESS 1 (2011-2013)  

Корисници пројекта:  

 Главни корисник -Министарство привреде

 Корисници: ИСС, АТС, ДМДМ

Пројектни партнер:

 GIZ ACCESS + ПТБ 

Период реализације:

 јануар 2014- јул 2016. године

2. ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКЕ - ВИШЕКОРИСНИЧКА IPA 2011

Циљ пројекта:

Олакшавање регионалне трговине и слободног протока роба уз побољшање конкурентности привреда у региону и припрема за преговоре и чланство у ЕУ. 

Пројектне активности:

 

1. Оцена напретка институција инфраструктуре квалитета земаља у региону;

2. Регионалне шеме за  проверу стручне оспособљености лабораторија у приоритетним областима привреде земаља региона (proficiency testing);

3. Обуке из области инфраструктуре квалитета (стандардизације, акредитације, метрологије, оцењивање усаглашености, тржишног надзора и др.);

4. Јачање регионалне сарадње у области инфраструктуре квалитета (networking).

Корисници пројекта:  

 

Министарства надлежна за област ИК укључујући и тржишни надзор, министарства надлежна за транспоновање  и имлементацију техничког законодавства, национална тела за стандардизацију, национални метролошки институти, национална акредитациона тела, тела за оцењивање усаглашености у земљама партнерима: Турска, Албанија, Косово (под резолуцијом УНХЦР 1244/99), БиХ, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија.

Водећи пројектни партнер:

Министарство привреде

Период реализације:

Август 2011. – фебруар 2014. године

3. РАЗВОЈ СЕКТОРА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ КВАЛИТЕТА

Циљ пројекта:

Боља имплементацијa европског законодавства у оквиру Поглавља 1 - Слободно кретање роба, посебно у области безбедности лифтова и грађевинских производа.

Пројектне активности:

 

Корисници пројекта:  

Министарство привреде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Водећи пројектни партнер:

Чешка канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање

Период реализације:

Јануар -Децембар 2015

4. GIZ ACCESS 1- СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ КВАЛИТЕТА (2011-2013) 

Врста подршке:

Техничка помоћ 

Циљ пројекта:

Креирање стратешког оквира за развој инфраструктуре квалитета у Србији 

Пројектне активности:

 

1. Спровођење анализа стања у области ИК (са освртом на анализу привреде као корисника и институција ИК као пружаоца услуга)

2. Спровођење анализе тржишног функционисања система ИК са посебним освртом на практичну примену Закона о техничким захтевима за производе

3. Развој националне стратегије ИК

4. Успостављање саветодавног тела, форума заинтересованих страна на пољу ИК

5. Спровођење активности информисања о пројекту и активности јачања свести о значају развијеног система ИК

6. Подршка ИСС, ДМДМ, АТС

Корисници пројекта:  

Главни корисник -Министарство привреде

Корисници: ИСС, АТС, ДМДМ

Пројектни партнер:

GIZ ACCESS + ПТБ 

Период реализације:

2011-2013. година

5. ИНФРАСТРУКТУРА КВАЛИТЕТА У РЕГИОНУ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА И ТУРСКЕ - ВИШЕКОРИСНИЧКА IPA 2008

Циљ пројекта:

Олакшавање регионалне трговине и слободног протока роба уз побољшање конкурентности привреда у региону и припрема за преговоре и чланство у ЕУ. 

Резултати пројекта:

 

- Компонента I – Процена: Извештај о напретку земаља, учесница у пројекту, у процесу усклађивања система ИК са захтевима ЕУ/ЕФТА и препоруке за наредне кораке у процесу хармонизације.

- Компонента II – Међулабораторијско тестирање - Листа лабораторија у земљама учесницама пројекта, које су оспособљене да пруже услуге испитивања и еталонирања у складу са захтевима европских стандарда.

-  Компонента III – Практична обука - Практична обука запослених из институција за развој ИК у компатибилним институцијама у земљама чланицама ЕУ

- Компонента IV - Успостављена мрежа институција за ИК на Западном Балкану, мреже лабораторија, институција за тренинг и др.

Корисници пројекта:

 

Министарства надлежна за област ИК укључујући и тржишни надзор, министарства надлежна за транспоновање  и имлементацију техничког законодавства, национална тела за стандардизацију, национални метролошки институти, национална акредитациона тела, тела за оцењивање усаглашености у земљама партнерима: Турска, Албанија, БиХ, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија.

Водећи пројектни партнер:

- Министарство економије и регионалног развоја у Србији 

Период реализације:

Фебруар 2009. – фебруар 2011. године

фебруар 2011. – јун 2011. године - продужење 

6.ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ИНСТИТУЦИЈАМА ИНФРАСТРУКТУРE КВАЛИТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ CARDS 2006

Циљ пројекта:

Подршка институцијама ИК у процесу усвајања политика и усклађивања законодавства са правним тековинама ЕУ у областима техничких прописа, стандардизације, метрологије, акредитације и оцењивања усаглашености.

Резултати пројекта:

 

Компонента 1: Јачање капацитета Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР) у области ИК

1.1. Припремљен преглед потреба и у складу са њима предлог унапређења капацитета МЕРР-а  у циљу јачања ИК (правни оквир, организациона структура и кадровске потребе)

1. 2. Креиран предлог за функционисање Центра за информисање о техничким прописима (Enquiry Point)

1.3. Дефинисан поступак за пријављивање Тела за оцену усаглашености (CABs)

1.4. Пипремљени предлози: Закона о акредитацији, Уредбе о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде и Правилника о садржини и начину вођења регистара који се односи на техничке прописе

 Компонента  2: Стандардизација

2.1. Припремљена детаљна спецификација потреба Института за стандардизацију у погледу програмског решења за управљањем документима, развијено ново програмско решење, обухваћени постојећи подаци и оспособљени кадрови запослени у ИСС за његово коришћење

2.2. ИСС оспособљен за примену ISO 9001 i ISO / IEC 27001 сертификата од стране сертификационог тела акредитована од стране потписника EA MLA тела

2.3. Оспособљен ИСС за деловање као ЕК и STO/TBT информациона тачка за стандарде

2.4. Оспособљен ИСС за рад у складу са стандардима Директиве 98/34/EC

2.5. Повећана свест заинтересованих страна о значају и захтевима за стандардизацијом

Компонента 3: Акредитација

3.1. Припремљен акциони план за унапређење интерних процедура у АТС

3.2. Припремљен први извештај о предколегијалном оцењивању који покрива захтеве за акредитацију  у складу са EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020

3.3. Припремљен АТС за потписивање EA MLA споразума.

3.4. Спроведена кампања у 11 градова широм Србије са циљем подизања свести о значају акредитације и новог концепта техничког законодавства у Републици Србији

3.5. Дефинисана је политика међулабораторијских поређења и припремљене детаљне смернице за тендерску процедуру међулабораторијских поређења

Компонента 4: Метрологија

4.1. Извршена обука запослених у ДМДМ у области процедура одобравања, мерења и др.

4.2. Дефинисан дугорочан (5 година) план међулабораторијских физичких и хемијских поређења

4.3. Извршена међулабораторијска поређења

4.4. Припремљен обим акредитације

4.5. Идентификовани могући провајдери услуге акредитације

4.6. Извршена процена капацитета постојеће опреме

Корисници пројекта:

 

- Министарство економије и регионалног развоја

- Институт за стандардизацију

- Акредитационо тело Србије

- Дирекција за мере и драгоцене метале

Пројектни партнери:

- AFNOR (Француска) www.afnor.org

- SIQ (Словенија) www.siq.si

- DANAK (Данска) www.danak.org

- UL/FE/LMK (Словенија) www.lmk.fe.uni-lj.si

Период реализације:

 септембар 2008. - децембар 2010. године

 

7. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНДУСТРИЈЕ КРОЗ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ  - IPA 2013

7.1. ТВИНИНГ - Подршка развоју индустрије јачањем капацитета органа надлежних за инфраструктуру квалитета и пружаоца услуга оцењивања усаглашености

Циљ пројекта:

Побољшано спровођење техничког законодавства, јачање капацитета Сектора за инфраструктуру квалитета  и  институција инфраструктуре квалитета и тела за оцењивање усаглашености.

Корисници пројекта: 

МП, ТОУ

Вредност пројекта

1.000.000,00 ЕУР

7.2.Набавка опреме телима за оцењивање усаглашености

Циљ пројекта:

Подизање техничких капацитета Дирекције за мере и драгоцене метале и  тела за оцењивање усаглашености у Републици Србији.

Корисници пројекта:

МП-ДМДМ, ТОУ

 Вредност пројекта

5.000.000,00 ЕУР

8. Инфраструктура квалитета у Западном Балкану 

www.qualityinfrastructure.eu

Програм подршке

СИДА, ЕФТА и CEN

Циљ пројекта:

Побољшана економска интеграција са ЕУ/ЕФТА и развој тржишне економије.

Вредност пројекта:

2,880,560 ЕУР

(Sida €2,739,560, EFTA €141,000)