Српски знак усаглашености

Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (''Службени гласник РС'', број 49/21) прописано је дапроизвођач ставља знак усаглашености на производ који је усаглашен са техничким прописом ако је то утврђено техничким прописом.

Српски знак усаглашености

Српски знак усаглашености и CE знак (.cdr)

Српски знак усаглашености за преузимање (.gif)

Изглед српског знака усаглашености уређен је чл. 30. до 33. Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености  (''Службени гласник РС'', бр. 98/09 и 23/17). Уредбом (члан 31.) прописано је, између осталог, да је српски знак усаглашености једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, усаглашен са захтевима српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено његово стављање.

Ова одредба престаје да се примењује даном ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом (ACAA споразум) у делу производа на које се тај уговор односи, а у делу производа на које се тај уговор не односи одредба члана 31. ове уредбе престају да се примењује даном приступања Републике Србије Европској унији.

Изузетно од ове одредбе, CE знак ће важити у Републици Србији и пре потписивања ACAA споразума ако је извршено признавање исправе о усаглашености и са њом повезаног знака усаглашености у складу са одредбама чланова 28. до 30. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Од дана потписивања ACAA споразума, а најкасније од дана приступања ЕУ примењиваће се искључиво  СЕ знак члан 37. у вези са чланом 32. Уредбе, чији је садржај и облик прописан наведеном уредбом (у складу са Уредбом 765/2008/ЕЗ).

Начин и употреба знакова усаглашености прописана је Уредбом о знаку усаглашености ("Службени гласник Републике Србије", број 4/22)

На производ који није усаглашен са прописаним захтевима, односно на производ за који није прописано стављање знака усаглашености, забрањено је стављати знак усаглашености.

Српски знак усаглашености је једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији усаглашен са захтевима из српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено његово стављање.

Српски знак усаглашености ставља произвођач, односно његов заступник или увозник ако је то утврђено техничким прописом, после спроведеног оцењивања усаглашености. Он то чини самостално или по упутству именованог тела које је спровело оцењивање усаглашености. При томе посебно треба нагласити да се знак усаглашености не купује, не наручује, односно не добија од именованог тела за оцењивање усаглашености. Лице које ставља знак усаглашености израђује га сам према прописаним димензијама, или то за њега ради неко други. Српски знак усаглашености у оригиналном формату може да се преузме са сајта Министарства привреде: www.privreda.gov.rs

Начини и места стављања Српског знака усаглашености прописани су Уредбом о знаку усаглашености ("Службени гласник Републике Србије", број 4/22).

Српски знак усаглашености ставља се на места, према следећем редоследу:

1) на производ;

2) плочицу уз производ;

3) на његову амбалажу или на налепницу или привезницу која се ставља на амбалажу произода;

4) или на документу који прати производ.

1) Правило је да се Српски знак усаглашености ставља на производ, на месту које је лако доступно за преглед. Овај знак мора да се сачува у случају даље обраде, односно дораде производа (или делова производа) или када се тај производ уграђује у објекте или постројења. Ако се знак усаглашености при обради, односно доради производа (или делова производа) мора одстранити, овај знак мора да се пренесе на друго место на производу.

2) Изузетно, ако није могуће ставити Српски знак усаглашености на производ због његове природе, димензије, односно, неких других карактеристика који то онемогућавају, овај знак се може ставити на плочицу или привезницу уз производ.

Стављање Српског знака на производ или плочицу уз производ могуће је на три начина:

1. Утискивањем на производ, ако је знак могуће утиснути и трајно сачувати, а да се при томе не проузрокују оштећења производа;

2. Утискивањем на плочицу (ако утискивање није могуће на производу, с обзиром на могућа оштећења, димензије производа и сл.) која је стављена на производ и која је предвиђенa за ту намену;

3. Отискивањем знака усаглашености на производу бојом која се не може избрисати, ако се производи не могу означити утискивањем знака усаглашености.

Изузетно, ако на производ није могуће ставити знак усаглашености утискивањем или отискивањем или ако то није могуће учинити на плочици на производу, Српски знак усаглашености се ставља отискивањем на његову амбалажу, а ако то није могуће, на на налепницу или привезницу која се ставља на амбалажу производа и то се наводи у документацији која прати производ.

Ако се Српски знак усаглашености није могао ставити ни на једно од наведених места, овај знак се ставља отискивањем на неком документу који прати производ (упутство за употребу, гарантни лист или друга документација).

Посебно је потребно нагласити да за производе из увоза, како би се очувала њихова оригиналност, са становишта захтева и права купаца, није могуће испоштовати редослед стављања српског знака усаглашености, како је то наведенo. Са друге стране, било би претенциозно захтевати од иностраних произвођача да на производе које пласирају на српско тржиште стављају Српски знак усаглашености.

С обзиром на то, увозник иностраних производа ставља Српски знак усаглашености редоследом који је прописан почев од тачке 3) па надаље.