ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ У НАДЛЕЖНОСТИ МП

Технички прописи у надлежности Министарства привреде

Машине

Транспоновање и имплементација Директиве 2006/42/ЕЗ, као и доношење техничких прописа из области безбедности машина je у надлежности Министарства привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

детаљније
Нисконапонска електрична опрема (LVD)

За транспоновање и имплементацију Директиве 2014/35/ЕУ надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

детаљније
Електромагнетска компатибилност (EMC)

За транспоновање и имплементацију Директиве 2014/30/ЕУ надлежно је МП - Сектор за квалитет и безбедност производа.

детаљније
Лифтови

Транспоновање и имплементација Директиве 2014/33/ЕУ, односно доношење техничких прописа из области лифтова,у надлежности је Министарства привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

детаљније
Лична заштитна опрема (LZO)

За транспоновање и имплементацију Директиве 89/686/ЕЕЗ, односно доношење техничких прописа из области личне заштитне опреме надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

детаљније
Производи намењени за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (ATEX)

Потенцијално експлозивна атмосфера јесте смеша ваздуха и запаљивих гасова, пара, маглица или прашина која у одређеним условима може постати експлозивна.

детаљније
Бука коју емитује опрема на отвореном простору

Емисија буке је идентификована као значајан проблем. Директива 2000/14/ЕЗ, укључујући и њене измене и допуне из Директиве 2005/88/ЕЗ, преузета је у правни систем Републике Србије доношењем Правилника о буци...

детаљније
Текстил

Министарство привреде је током 2013. године у правни систем Републике Србије преузело европске директиве "старог приступа" за обележавање текстилних производа и означавање обуће….

детаљније
Обућа

Министарство привреде је током 2013. године у правни систем Републике Србије преузело европске директиве "старог приступа" за обележавање текстилних производа и означавање обуће.

детаљније
Кристално стакло

Транспоновање и имплементација Директиве 69/493/ЕЕЗ, односно доношење техничких прописа из области кристалног стакла...

детаљније
Мерила

Мерило је уређај који се користи за мерење, сам или у склопу са једним или више допунских уређаја. Стављање на тржиште, и употреба мерила, као и оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима уређено је Законом о метрологији.

детаљније
Неаутоматске ваге

Мерило масе је мерило које служи за одређивање масе тела, под утицајем силе гравитације на то тело и које може служити и за одређивање других физичких величина, количина, параметара или карактеристика које су повезанe са масом.

детаљније
Претходно упаковани производи

Претходно упаковани производи су производи који су упаковани без присуства купца, при чему се количина тих производа не може променити без промене паковања односно без отварања паковања при чему настаје видно оштећење.

детаљније
Аеросоли

Доношење техничког прописа којим се врши усклађивање националног законодавства са Директивом Савета од 20. маја 1975. године о приближавању законодавстава држава чланица о аеросолним распршивачима (75/324/EEЗ) је у надлежности Министарства привреде.

детаљније
Дечја игралишта

Правилник о безбедности дечјих игралишта – примена почела 23. новембра 2018. године. Од 23. новембра 2018. дечја игралишта по европским стандардима. Правилник унапређен у јуну 2019. године

детаљније
Плоче иверице

Ова област уређена је Правилником о захтевима за плоче иверице ("Службени гласник РС", број 101/16). Овим правилником се прописују технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање на тржиште плоча иверица и OSB плоча за општу намену...

детаљније
Котрљајни лежаји

Ова област уређена је Правилником о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје (Службени гласник РС, број 98/16). Овим правилником се прописују технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање на тржиште котрљајних лежаја, поступци оцењивања усаглашености...

детаљније
Мазива

Ова област уређена је Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 62/2004 и 50/2005).

детаљније

Текстови свих других техничких прописа из надлежности Министарства привреде, као и из надлежности других министарстава доступни су у Регистру свих важећих техничких прописа - ВТП.