Пријављивање српских тех. прописа

Попуњени образац обавештења и текст прописа пошаљите на tbtinfo@privreda.gov.rs и 

zeljko.lalic@privreda.gov.rs 

Активне пријаве српских техничких прописа у припреми 

 

Технички пропис

Детаљи пријаве

Рок за достављање коментара ЦЕФТА страна

1

 

   
2

 

   

Правни основ за пријављивање тех. прописа

У 2010. године донета је Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде, која је иновирана 2015. године, ради усклађивања са европском уредбом која се односи на област стандардизације 1025/2012. 

Циљ Уредбе је да се обезбеди ефикасно спровођење Споразума о техничким препрекама трговини Светске трговинске организације (ТБТ Споразум) и ЦЕФТА споразума, у делу који се односи на пријављивање, односно информисање о техничким прописима, стандардима и поступцима оцењивања усаглашености који су у припреми.

Уредба је у потпуности усклађена са Директивом 2015/1535, која представља консолидовану верзију директива 98/34/ЕЗ и 98/48/ЕЗ. Уредба прописује поступак пружања информација у области техничких прописа и стандарда и правила о услугама информационог друштва, донете ради спречавања креирања препрека за трговину на јединственом тржишту ЕУ. Такође је усклађена са европском Уредбом 1025/2012. 

Уредба дефинише да Министарство привреде делује као информативни центар за техничке прописе (Enquiry point), а Институт за стандардизацију (у даљем тексту: Институт) као информативни центар за стандарде, према Споразуму о техничким препрекама у трговини Светске трговинске организације (СТО ТБТ), ЦЕФТА споразуму и према европској Директиви 2015/1535.

Суштинска разлика у обавези пријављивања прописа у припреми према СТО и ЦЕФТА споразуму и према ЕУ је да се СТО пријављују технички прописи за које се оцени да би могли представљати непотребну препреку у трговини и који се не заснивају на коришћењу међународних стандарда, док се пријављивање прописа Европској комисији мора спроводити за све техничке прописе за производе из нехармонизованог подручја, али и за оне техничке прописе из хармонизованог подручја под условом да такви прописи поред захтева европских директива садрже и национални додатак, у смислу додатних техничких захтева.

Такође, велика је разлика и у правним последицама у случају да се не изврши пријављивање прописа према СТО или ЕУ, које су много теже у случају непријављивања Европској комисији, јер тако донети технички пропис нема правну обавезност.

 

Архива пријављених српских техничких прописа у припреми Секретаријату ЦЕФТА

 

Технички пропис

Детаљи пријаве

Рок за достављање коментара  ЦЕФТА страна истекао/Коментари:

ЦЕФТА Нотификација 1

Уредба о техничким и другим захтевима за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних челика

Нотификација 1

18.8.2015.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 2

Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје  Нотификација 2

 24.12.2015.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 3

Правилник о безбедности лифтова Нотификација безбедност лифтова 

28.12.2016.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 4

Правилник о прегледу лифтова у употреби Нотификација преглед лифтова

 28.12.2016.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 5

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама Нотификација ATEX

29.12.2016.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 6

Правилник о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта  Нотификација -обавештење

23.04.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 7

Уредба о грађевинским производима  Нотификација - обавештење

27.4.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 8

Правилник о аеросолним распршивачима  Нотификација - Аеросоли

10.6.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 9

Правилник о мерилима  Нотификација - Мерила

10.6.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 10

Закон о грађевинским производима Нотификација - Грађевински производи

 5.8.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 11

Предлог правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања  Нотификација -обавештење

23. 9.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 12

Предлог правилника о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање усаглашености возила као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило  Нотификација -обавештење

28.12.2017. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 13

Предлог правилника о начину и поступку издавања ADR сертификата о одобрењу за возило Нотификација - обавештење

28.12.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 14

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља Нотификација - обавештење

29.12.2017.

Није било коментара

 ЦЕФТА Нотификација 15

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља Нотификација - обавештење

29.12.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 16

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране Нотификација - обавештење

29.12.2017.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 17

Нацрт закона о интероперабилности железничког система Нотификација - обавештење

14.01.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 18

Предлог правилника о измени и допуни правилника о претходно упакованим производима Нотификација - обавештење

14.1.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 19

Предлог правилника о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте  Нотификација- обавештење

 17.1.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 20

Предлога правилника о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева Нотификација - обавештење

11.2.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 21

Правилник о означавању енергетске ефикасности  грејача воде, резервоара топле воде  и комплета грејача воде и соларног уређаја Нотификација - обавештење

4.7.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 22 Правилник о безбедности дечјих игралишта Нотификација - обавештење

15.7.2018. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 23 Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију поморских бродова (Прилози правилника: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) Нотификација - обавештење

29.7.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 24 Уредба о техничким и другим захтевима за згуру, као грађевинском производу намењеном за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању насипа, засипа и постељица инфраструктурних објеката јавне намене Нотификација - обавештење

27.9.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 25 Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе (Прилози: 123456 Нотификација - обавештење

26.9.2018.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 26 Предлог правилника о непокретним резервоарима (Прилози: 123) Нотификација-обавештење

1.11.2018. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 27 Предлог правилника о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, Прилог1Прилог2Прилог3  Нотификација-обавештење 

1.11.2018. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 28 Предлог уредбе о класама путничких бродова (Прилог 1Прилог 2Прилог 3) Нотификација - обавештењ

15.11.2018. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 29 Правилник o воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу   Нотификација - обавештење

30.12.2018. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 30 Правилник о квалитету јаја Нотификација - обавештење

10.02.2019. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 31 Уредба о бродским машинама Нотификација - обавештење

23.02.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 32 Прaвилник o тeхничким и другим зaхтeвимa зa упoтрeбу цeмeнтa и прoизвoдa нa бaзи цeмeнтa у изгрaдњи кoлoвoзних кoнструкциja и зeмљaним рaдoвимa Нотификација - обавештење

01.03.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 33 Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара Нотификација - обавештење

15.03.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 34 Правилник о престанку важења Правилника о означавању енергетске ефикасности усисивача  Нотификација - обавештење

20.3.2019. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 35 Правилник o какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу  Нотификација - обавештење

29.3.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 36 Правилник o производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским производима Нотификација - обавештење

29.3.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 37 Прaвилник o тeхничким зaхтeвимa зa хемијске додатке бетону, млазном бетону, мaлтeру и  инјeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe  Нотификација - обавештење

24.4.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 38

Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса Нотификација - обавештење

15.5.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 39

Нацрт закон о предметима од драгоцених метала Нотификација - образац

21.06.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 40

Нацрт закона о метрологији  Нотификација - образац

19.07.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 41

Правилник за грађевинске конструкције Нотификација - обавештење 

1.9.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 42

Правилник о начину електронске наплате путарине, посебним условима и техничким захтевима за европску електронску наплату путарине и елементима интероперабилности Нотификација - обавештење

20.9.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 43

Правилник о техничким и другим захтевима за биогорива и биотечности  Нотификација - обавештење

6.10.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 44

Правилник о техничким захтевима и другим критеријумима за поједине врсте отпада који престају да буду отпад   Нотификација - обавештење

13.10.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 45

Правилник о безбедности играчака Нотификација - обавештење

14.11.2019. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 46 Правилник о изменама Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе Нотификација - обавештење

20.11.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 47 Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице Нотификација - обавештење

28.11.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 48 Правилник о техничким захтевима за црепове и фазонске комаде од глине и црепове и фазонске комаде од бетона за покривање кровова и облагање зидова Нотификација - обавештење

28.11.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 49 Правилник о техничким захтевима за керамичке плочице  Нотификација - обавештење  

28.11.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 50 Правилник о техничким захтевима за фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт Нотификација - обавештење

29.11.2019.

Није било коментара ЦЕФТА страна

ЦЕФТА Нотификација 51 Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу Нотификација - обавештење

04.12.2019

Није било коментара ЦЕФТА страна

ЦЕФТА Нотификација 52 Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила  Нотификација - обавештење

06.12.2019.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 53 Правилник о изменама и допунама правилника о означавању и обележавању текстилних   производа Нотификација - обавештење

25.12.2019. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 54 Наредба о хомологацији склопова заменских кочних облога, кочних облога добош кочница, дискова и добоша за моторна и прикључна возила (Прилози: 1234567) Нотификација - обавештење

15.1.2020.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 55  Правилник о техничким захтевима за елементе система цевовода од пластичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање Нотификација - обавештење

15.1.2020.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 56 Правилник о начину вршења приликом испитивања, обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муницје, испитивања онеспособљеног оружја, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед ознака и жигова Нотификација - обавештење

30.1.2020.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 57 Правилник о хомологацији  Нотификација - обавештење

8.2.2020. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 58 Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила  Нотификација - обавештење

19.2.2020.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 59  Правилник о материјалима и предметима у контакту са храном укључујући и производе намењене одојчади и деци млађој од три године за олакшавање храњења и сисања, умиривање и спавање, као и амбалажу за паковање хране и предмета опште употребе (Прилози 1-23)  Нотификација - обавештење

2.4.2020. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 60  Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње (Обрасци и прилози) Нотификација - обавештење

20.06.2020. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 61 Правилник  о квалитету за производе рибарства, шкољкаше,морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче,пужеве и њихове производе Нотификација - обавештење

16.07.2020.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 62 Правилник о квалитету производа од воћа и поврћа Нотификација - образац

28.8.2020. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 63 Правилник  о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и сродних производа  Нотификација - обавештење

23.12.2020.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 64 Правилник о ауто и вагон  цистернама са мерењем нивоа   Нотификација - обавештење

4.2.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 65 Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа  Нотификација - обавештење

3.3.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 66 Правилник о означавању енергетске ефикасности расхладних уређаја Нотификација - обавештење

9.4.2021. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 67 Правилник o методaмa узорковања и испитивања хране ради утврђивања присуства и нивоа одређених контаминената Нотификација - обавештење

14.4.2021.

Није било коментара

Због измена Предлога, 28. априла 2021. је поновљена нотификација прописа према ЦЕФТА 

ЦЕФТА Нотификација 68 Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање судова у домаћинству   Нотификација - обавештење

16.4.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 69  Правилник о означавању енергетске ефикасности машина за прање веша у домаћинству и машина за прање и сушење веша у домаћинству   Нотификација - обавештење

16.4.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 70 Правилник o методaмa узорковања и испитивања хране ради утврђивања присуства и нивоа одређених контаминената

Нотификација/

обавештење

28.05.2021. 

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 71 Уредба којом се ближе уређују обавезе у погледу еко-дизајна производа који утичу на потрошњу енергије 

Обавештење - нотификација

16.10.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 72 Српски документ за оцењивање за портланд композитне цементе са смањеним садржајем клинкера 

Обавештење - нотификација

12.11.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 73 Правилник о реглоскопима

Обавештење - нотификација

25.11.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 74 Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе 

Обавештење - нотификација

02.12.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 75 Правилник о храни са измењеним нутритивним саставом

Обавештење - нотификација

25.12.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 76 Правилник о храни за специфичне популационе групе   Обавештење - нотификација

25.12.2021.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 77  Правилник o изменама и допуни правилника о квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и пoврћa Обавештење - нотификација

06.1.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 78 Правилник о означавању енергетске ефикасности електричних извора светлости  Обавештење - нотификација

14.01.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 79 Правилник о начину исказивања перформанси грађевинских производа и елемената зграде у вези са битним карактеристикама: реакција на пожар, отпорност према пожару и понашање при спољашњем пожару Обавештење - нотификација

26.2.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 80

 

 Правилник о еко-дизајну расхладних уређаја   Обавештење - нотификација

16.7.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 81 Правилник о еко-дизајну електронских екрана  Обавештење - нотификација

7.8.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 82 Српски документ за оцењивање сулфатно отпорних портланд-композитних цемената Обавештење - нотификација

25.11.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 83 Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачењакоји се користе у заштити од јонизујућег зрачења Обавештење - нотификација

25.11.2022.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 84 Прaвилник o тeхничким зaхтeвимa зa бeтoн Обавештење - нотификација

20.1.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 85 Уредба о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије   Обавештење - нотификација

29.1.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 86 Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају Обавештење - нотификација

11.2.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 87 Правилник о захтевима еко-дизајна за машине за прање веша у домаћинству и машине за прање и сушење веша у домаћинству  Обавештење - нотификација

24.3.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 88  Правилник о захтевима еко-дизајна за машине за прање судова у домаћинству    Обавештење - нотификација

24.3.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 89 Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа Обавештење - нотификација

22.4.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 90 Правилник о изменама Правилника о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте Обавештење - нотификација

8.6.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 91 Правилник о захтевима еко-дизајна за једноставне сет топ бокс уређаје Обавештење - нотификација

5.7.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 92 Правилник о захтевима еко-дизајна у погледу потрошње електричне енергије у стању приправности, искљученом стању и умреженом стању приправности за електричне и електронске уређаје у домаћинству и канцеларијску опрему Обавештење - нотификација

5.7.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 93 Правилник o измени правилникa о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина Обавештење - нотификација

4.8.2023.

Није било коментара

ЦЕФТА Нотификација 94 Правилник o изменама и допунама правилника о квaлитeту зачина, екстраката зачина и мешавина зачина Обавештење - нотификација

 26.7.2023.

Није било коментара

 

.

Званично време Републике Србије

Анкете