Области ПГ1

Области обухваћене преговоарачким поглављем: 

 1. Општи принципи: Слободно кретање роба

 2. Оцењивање усаглашености

 3. Акредитација

 4. Метрологија

 5. Тржишни надзор

 6. Слободно кретање роба у нехармонизованом подручју

 7. Стандардизација

 8. Безбедност машина

 9. Лифтови

 10. Грађевински производи

 11. Еко дизајн и енергетска ефикасност

 12. Опрема и заштитни системи намењени за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери

 13. Жичаре

 14. Пловила за рекреацију

 15. Лична заштитна опрема

 16. Опрема под притиском

 17. Једноставне посуде под притиском и гасни апарати

 18. Емисија буке коју емитују машине на отвореном

 19. Електрична опрема намењена за употребу у оквиру одређених граница напона

 20. Електромагнетска компатибилност

 21. Рaдиo oпрeма и тeлeкoмуникaциoна тeрминaлна oпрeма (РТТЕ)

 22. Експлозиви за цивилну употребу и пиротехника

 23. Детергенти

 24. Прекурсори

 25. Ђубрива

 26. Пољопривредни трактори, моторна возила, мотоцикли, емисија гасовитих и чврстих загађивача из мотора покретних машина који се користе ван пута

 27. Добра лабораторијска пракса

 28. Хемикалије (REACH)

 29. Хемикалије (CLP)

 30. Безбедност играчака

 31. Нотификација техничких прописа

 32. Промет одбрамбених производа (Директива 2009/43/ЕЦ)

 33. Ватрено оружје

 34. Формирање цене лекова и Критеријуми за стављање лекова на Листу лекова који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

 35. Кристал стакло

 36. Текстил

 37. Обућа

 38. Повраћај културних добара