Инфраструктура квалитета у Србији

 

Основна претпоставка савремене индустријске производње и међународне размене роба је усаглашеност производа и производних процеса са захтевима квалитета и безбедности. Да би се то остварило свака држава настоји да развије систем инфраструктуре квалитета као оквир за унапређење безбедности и квалитета индустријских производа на тржишту, заштите потрошача и других јавних интереса.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР

Министарство привреде, као координатор за техничке прописе и орган надлежан за креирање стратегије и спровођење политике развоја стандардизације, акредитације и метрологије, поставио је стабилан институционални оквир у наведеним областима. Рад Сектора за квалитет и безбедност производа је усмерен ка унапређењу правног и институционалног оквира за стандардизацију, акредитацију, метрологију, прописивање техничких захтева и оцењивање усаглашености са прописаним техничким захтевима.

Током 2010. и 2011. године извршена је трансформација Института за стандардизацију Србије (ИСС) и убрзано је усвајање европских стандарда. ИСС je преузео више од 97 % свих европских стандарда, а маја 2016. године подено је захтев за пуноправно чланство у европским организацијама за стандардизацију CEN/CENELEC.

Систем акредитације је потпуно усаглашен са принципима европске акредитације. Током 2012. године Акредитационо тело Србије је потписало ЕА/МЛА (а 2014. године ЕА МЛА је обухватио све области), што је  један је од кључних предуслова за прихватање сертификата издатих од акредитованих организација у Србији, приликом извоза наших производа на тржиште ЕУ.

У области метрологије од извршена је обимниа реконструкција система, чиме је онемогућен сваки евентуални конфликт интереса. Утврђене су јасне улоге свих актера у систему метрологије, а у оквиру Дирекције за мере и драгоцене метале извршена је реорганизација у складу са новим Законом о метрологији.

Поред наведених, најбитније институције које обезбеђују да се на тржишту налазе само безбедни производи су органи тржишног надзора, пре свега Тржишна инспекција, Министарство  пољопривреде, шумарства и водопривреде, али и друга министарства која доносе односно врше надзор над спровођењем техничких прописа. 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАВНИ ОКВИР

Стратегијом унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, која је донета крајем 2015. године, дефинисани су кораци за динамичан и свеобухватан развој метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања усаглашености, као елемената инфраструктуре квалитета. У том смислу, Стратегија поставља приоритете уједначеног развоја наведених елемената ситема ИК за наредни период, у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја у Европи и свету.

Правни оквир система инфраструктуре квалитета успостављен је доношењем  4 системска закона и њихових подзаконских аката. 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 49/21) представља основни правни оквир за регулисање усаглашености производа са техничким захтевима.

Законом је прописано да се производ ставља на тржиште само ако је усаглашен са прописаним техничким захтевима, ако је његова усаглашеност оцењена према прописаном поступку, ако је означен у складу са прописима и ако га прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана документација.

Овај закон даје правни оквир за преношење, односно транспоновање европских директива новог (глобалног) и старог приступа, уколико прописивање техничких захтева и спровођење поступака оцењивања усаглашености за производе није прописано посебним законима. Такође даје правни оквир и за прописивање националних техничких прописа за производе, који нису обухваћени хармонизованим актима на нивоу ЕУ.

Ради уређења тржишта у погледу безбедности производа за које не постоје посебни технички прописи донет је Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС“, број 41/09). Oвај закон је суштински усклађен са начелима и основним захтевима Директиве о општој безбедности производа (2001/95/ЕЗ) док потпуно преузима Директиву ЕЕЗ о обмањујућим производима (87/357/ЕЕЗ).