Прибављање исправе о усаглашености

На овој страници можете пронаћи информације и обавештења у вези са обавезом прибављања исправа о усаглашености у складу са техничким прописима из надлежности Министарства привреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Од 7. јула 2018. године, за давање тумачења, објашњења, односно  мишљења о примени републичких прописа примењују се усклађени динарски износи из  Тарифе републичких административних такси (ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018), и то: 12.630,00  РСД за правна лица и предузетнике, односно 1.550 РСД за физичка лица.

За стручно-техничке консултације у вези са производима који су обухваћени новим техничким прописима, као и за информације у вези са прибављањем мишљења о примени техничких прописа из делокруга Министарства привреде, можете нам сеобратити на тел. 011 / 3343 - 373 и 011 / 3343 - 374.

Aрхива старих обавештења:

Више о знаку усаглашености

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна