Именовање тела за оцењивање усаглашености


Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености утврдио тзв. отворени приступ према коме надлежно министарство именује тела која задовоље прописане захтеве за вршење послова оцењивања усаглашености, на основу поднетог захтева.

ПРЕТРАЖИВАЊЕ РЕГИСТРА ИМЕНОВАНИХ ТЕЛА

Оспособљеност тела за спровођење оцењивања усаглашености оцењује се на основу захтева стандарда, по правилу (мада не и једино) путем акредитације. Предвиђено је да се компетентност тела за обављање послова оцењивања усаглашености може потврдити и на други начин.

Однос између именованог тела и произвођача је уговорни однос и овде се не ради о изршавању јавне функције. С обзиром да се између произвођача и тела за оцењивање усаглашености успоставља уговорни однос, у погледу правних лекова, именовано тело мора унутар своје организације решавати притужбе на рад, а уколико произвођач цени да је оштећен кршењем одредаба уговора (нпр. неиздавањем или повлачењем сертификата), судска заштита му је доступна путем редовне грађанске парнице.

У случају да надлежни министар утврди да тело више не испуњава прописане захтеве, или да не извршава своје обавезе предвиђена је могућност привременог или трајног укидања решења о именовању.

Начин именовања прописан је Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености.

Званично време Републике Србије

Анкете