Законодавне новине

Донет Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 49/21 од 14. маја 2021. године објављен је нови Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Овај закон ступа на снагу 22. маја 2021. године, осим чланова 21, 44. и 49. који почињу да се примењују од дана ступања на снагу АСАА споразума или ако тај уговор не буде закључен, од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији. 

Новим законом прецизније се дефинишу поједини појмови, прецизирају се начела прописивања поступака оцењивања усаглашености и модула у хармонизованој области. Такође дефинишу се и Српски знак усаглашености и претпоставка усаглашености производа, највише у смислу додатног промовисања препознатљивости овог знака.  

Одредбама закона се уређује надзор над радом именованих тела, односно надзор над испуњавањем прописаних захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености и над извршавањем прописаних обавеза, а такође се прецизирају обавезе ових тела у складу са ангажовањем подизвођача.  

Законом се уводе прецизније обавезе привредника у ланцу испоруке у погледу обавезе да производ буде безбедан за употребу, усаглашен са прописима, правилно означен и декларисан.  

Посебном одредбом прописује се основ за формирање Савета за квалитет, као стручног саветодавног тела у области инфраструктуре квалитета, који ће допринети већем укључивању шире стручне јавности, као основе за даљи напредак у овој области.   

У циљу прецизирања надлежности у области тржишног надзора закон садржи одредбе о надзору за поједине секторе који су стварали проблеме у пракси (лифтови, опрема под притиском...), чиме ће несавесна трговина и избегавање обавеза бити на време санкционисани. Прописане су казнене мере за несавесне испоручиоце, и у том делу су одредбе у складу са најбољом међународном праксом, а све у циљу смањења броја небезбедних производа.    

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Правилник о садржини обрасца на коме се објављује списак српских стандарда на које се позива технички пропис („Службени гласник РС”, бр. 110/09 и 14/12).