Нехармонизовани технички прописи

Директиве „Старог и Новог приступа” уређују захтеве за безбедност производа на тржишту свих чланица ЕУ (хармонизовано подручје).

У случајевима када, за поједине групе производа прописи нису усклађени на територији ЕУ (нехармонизовано подручје), свака држава чланица може применити своје национално техничко законодавство и националне стандарде. 

Индикативна листа производа из нехармонизованог подручја доступна је преко интернет страна Европске комисије.

И у Србији су одређени производи регулисани само изворним српским техничким прописима, нпр. за мазива. котрљајне лежаје, плоче иверице и сл. У случају да не постоје ни изворни национални технички прописи примењују се захтеви директиве за општу безбедност производа (у Србији Закон о општој безбедности производа којим су преузети сви захтеви и начела наведене европске директиве).

Изворни српски технички прописи могу представљати потенцијалну препреку трговини и због тога је њихово пријављивање СТО и ЕУ (нотификација) од кључног значаја за превентивно деловање на спречавању ових препрека.

Поступак нотификације (пријављивања) техничких прописа у фази њихове припреме у ЕУ је дефинисан директивом 2015/1535 (познатија по бившим бројем као директива 98/34). Наведена директива је преузета у правни систем Републике Србије Владином Уредбом о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде (''Службени гласник РС'', бр. 45/10 и 114/15).

База свих националних нотификованих нацрта прописа у ЕУ доступна је преко ТРИС система

Ради уклањања препрека које стварају технички прописи из нехармонизованог подручја, односно ради њиховог усклађивања са члановима 34-36. Уговора о функционисању ЕУ (УФЕУ), Министарство привреде ради на припреми акционог плана за уређење нехармонизованог подручја. Овај документ има за циљ да се идентификују сви прописи који у себи садрже препреке, да се уради правна и техничка анализа таквих прописа, и на основуи те анализе да се пропишу рокови за измену или укидање тих прописа. 

Да би се у нехармонизованом подручју омогућило, да производи који су законито стављени на тржиште једне државе чланице не буду забрањени на тржишту друге државе чланице због разлика у националним прописима, 2008. године донета је Уредба 764/2008/ЕЗ.

Ова Уредба уређује процедуре релевантне за примену тзв. „начела међусобног признавања”, за широк спектар производа из нехармонизованог подручја, као што су намештај, бицикли, производи од драгоцених метала и др. Једна од новина Уредбе је успостављање мреже „контактних тачака за производе”, као важног механизма за кохезију и јачање унутрашњег тржишта. 

Контактне тачке за производе појединих земаља чланица ЕУ пружају информације привредним субјектима о националним техничким правилима која се примењују на њеној територији. Оне такође пружају детаљне информације о производима на које се примењује принцип узајамног признавања, односно о националним техничким прописима који уређују те производе.

 

Званично време Републике Србије

Анкете