Акредитација

Кроз акредитацију се успоставља однос поверења на тржишту, захваљујући томе што се коришћењем услуга компетентних и технички оспособљених лабораторија, контролних и сертификационих тела, обезбеђује поверење у обављена испитивања, контролисања и сертификацију. Доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа и стандарда једна је од главних претпоставки за остваривање конкурентности на домаћем и међународном тржишту.

Све већи број организација у нашој земљи препознаје значај акредитације у достизању високог нивоа конкурентности на тржишту, повећању квалитета и безбедности производа, олакшавајући кретања роба и услуга између земаља, остварујући на тај начин предности за своје компаније и увећавајући приходе. Користи од акредитације су вишеструке, не само за крајње потрошаче, кроз заштиту њиховог здравља, безбедности и заштиту животне средине, већ и за целокупну привреду, јер се конкурентност диже на један потпуно виши ниво. Може се рећи да је крајњи циљ акредитације, да кроз утврђивање компетентности тела за оцењивање усаглашености, крајњим корисницима омогући избор квалитетних производа и услуга који ће у потпуности задовољити њихове потребе.

Систем акредитације у Србији, поред АТС-а, обухвата акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и Министарство привреде (МП), надлежно за креирање и спровођење стратегије и политике развоја акредитације. Систем акредитације је усклађен са Уредбом (ЕЗ) 765/2008 Европског парламента и Савета која прописује правила  за организовање и спровођење поступка акредитације тела за оцењивање усаглашености. Ова уредба поред поменутих правила представља и оквир за тржишни надзор производа, како би се обезбедио виски ниво заштите јавних интереса.

Новим Законом о акредитацији  („Сл. гласник РС“, бр. 73/10 и 47/21) који је ступио на снагу 12. октобра 2010. године, унете су многобројне новине у целокупан акредитациони систем Србије. Поред  оснивања, делатности, органа и финансирања, њиме се уређује и акредитација тела за оцењивање усаглашености (која обављају послове испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, система менаџмента и особа).

Ради усклађивања са новим Законом о акредитацији, усвојена је и нова Одлука о оснивању као и нови Статут АТС-а. Наведеним правним актима утврђени су права, обавезе и одговорности  АТС-а.

Новим Законом је детаљно прописан начин надзора над радом тела за оцењивање усаглашености у току трајања акредитације, као и надзор над радом самог Акредитационог тела који је у надлежности Министарства привреде.

Према новом закону акредитација је добровољна, осим ако посебним законом није прописано да је обавезна.

Увођењем ових новина обезбеђено је  унапређење система акредитације и додатно обезбеђење сигурности потрошача, и свих учесника на тржишту, што је један од главних циљева акредитације, и целокупног система инфраструктуре квалитета.  

Такође значајна предност закона је могућност склапања споразума са акредитационим телима других земаља, као и са међународним и европским организацијама за акредитацију, коју закон даје АТС-у.

Доношењем новог Закона о акредитацији, знатно је побољшано и унапређено пословање АТС-а, што је позитивно оцењено од стране Европске организације за акредитацију (EA), а крајњи резултат тога је потписивање Мултилатералног споразума између АТС и Европске организације за акредитацију (EA МЛА) о међусобном признавању. Поптисивањем овог споразума испуњен је један велики и важан циљ, коме су претходила детаљна испитивања компетентности од стране експерата Европске организације за акредитацију. Захваљујући истрајној посвећености и дугогодишњем напору, уз огромну подршку Министарства привреде, Акредитационо тело Србије је оцењено као компетентан и поуздан партнер.

Детаљније о значају и о земљама потписиницама овог споразума можете се информисати на линку http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories.