Акредитација

Кроз акредитацију се успоставља однос поверења на тржишту, захваљујући томе што се коришћењем услуга компетентних и технички оспособљених лабораторија, контролних и сертификационих тела, обезбеђује поверење у обављена испитивања, контролисања и сертификацију. Доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа и стандарда једна је од главних претпоставки за остваривање конкурентности на домаћем и међународном тржишту.

Све већи број организација у нашој земљи препознаје значај акредитације у достизању високог нивоа конкурентности на тржишту, повећању квалитета и безбедности производа, олакшавајући кретања роба и услуга између земаља, остварујући на тај начин предности за своје компаније и увећавајући приходе. Користи од акредитације су вишеструке, не само за крајње потрошаче, кроз заштиту њиховог здравља, безбедности и заштиту животне средине, већ и за целокупну привреду, јер се конкурентност диже на један потпуно виши ниво. Може се рећи да је крајњи циљ акредитације, да кроз утврђивање компетентности тела за оцењивање усаглашености, крајњим корисницима омогући избор квалитетних производа и услуга који ће у потпуности задовољити њихове потребе.

Систем акредитације у Србији, поред АТС-а, обухвата акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и Министарство привреде (МП), надлежно за креирање и спровођење стратегије и политике развоја акредитације. Систем акредитације је усклађен са Уредбом (ЕЗ) 765/2008 Европског парламента и Савета која прописује правила  за организовање и спровођење поступка акредитације тела за оцењивање усаглашености. Ова уредба поред поменутих правила представља и оквир за тржишни надзор производа, како би се обезбедио виши ниво заштите јавних интереса.

Законом о акредитацији  („Сл. гласник РС“, бр. 73/10) из 2010. године, унете су многобројне новине у целокупан акредитациони систем Србије. Поред  оснивања, делатности, органа и финансирања, њиме се уређује и акредитација тела за оцењивање усаглашености (која обављају послове испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, система менаџмента и особа).

Законом је детаљно прописан начин надзора над радом тела за оцењивање усаглашености у току трајања акредитације, као и надзор над радом самог Акредитационог тела који је у надлежности Министарства привреде.

Према овом закону акредитација је добровољна, осим ако посебним законом није прописано да је обавезна.

Овим законом дата је могућност склапања споразума са акредитационим телима других земаља, као и са међународним и европским организацијама за акредитацију, коју закон даје АТС-у.

Европска организација за акредитацију (ЕА) је позитивно оценила такво знатно унапређење из Закона о акредитацији, а што је као крајњи резултат довело до потписивања Мултилатералног споразума између АТС и Европске организације за акредитацију (EA МЛА) (Детаљније о значају и о земљама потписиницама овог споразума можете се информисати на линку http://www.european-accreditation.org)

Поред потребе додатног усаглашавања са Уредбом Европског парламента и Савета број 765/2008, након периода примене овог закона у трајању од десет година, пракса је показала да је у циљу ефикаснијег обављања послова из области акредитације било неопходно изменити односно допунити постојећа законска решења.

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији, који је ступио на снагу 18. маја 2021. године.

 Усвојеним изменама и допунама допринеће се ефикаснијој и бржој услузи привредним субјектима, оперативнијем раду Акредитационог тела Србије, као и већем степену поузданости у систем акредитације.

Кључне измене, односно новине Закона, односе се на увођење рокова трајања самог поступка акредитације који неће моћи да буде дужи од 8. месеци, с тим да се на захтев странке тај рок може продужити за додатна 4. месеца. Приликом обнављања акредитације такође је прописан рок од 4. месеца, уз додатна 4. месеца на захтев подносиоца пријаве.

Измене и допуне Закона односе се и на повећање нивоа транспарентности рада Акредитационог тела Србије-АТС јер Закон прописује вођење јавног регистра оцењивача и експерата које ангажује АТС. Такође, врши се усаглашавање са Законом о буџетском систему јер ће се наплата трошкова акредитације вршити кроз систем републичких административних такси.

Предвиђа се и јачање сарадње свих органа надлежних за припрему и доношење техничких прописа са Акредитационим телом Србије кроз размену неопходних информација која ће се дефинисати Протоколима о сарадњи. Додатно, омогућиће се учешће  представника тих органа, као посматрача, у делу поступка акредитације кака је у питању акредитација у сврху примене техничких прописа.  

Законом се, између осталог, јасније регулишу одредбе о прекограничној акредитацији и разрађују се захтеви које АТС мора да испуни у складу са европском Уредбом 765/2008 и стандардом SRPS ISO/IEC 17011.