Aktuelnosti

02. 08. 2011. Aktuelnosti

Objavljeni vodiči za LVD i EMC

Objavljeni vodiči za primenu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti ...

20. 07. 2011. Aktuelnosti

Izmenjena visina administrativnih taksi

Nova visina administrativne takse za izdavanje mišljenja o obaveznoj sertifikaciji ...

20. 07. 2011. Aktuelnosti

Objavljen obrazac zahteva za ovlašćivanje tela za obavljanje poslova overavanja merila

Na osnovu člana 9. Zakona o metrologiji (''Službeni glasnik RS'', broj 30/10) privredni subjekti i druga pravna lica mogu podneti zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova ...

09. 05. 2011. Aktuelnosti

Imenovan nadzorni i novi upravni odbor ATS

Na sednici Vlade održanoj 29. aprila 2011. godine, imenovani su Nadzorni i novi Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije ATS ...

20. 04. 2011. Aktuelnosti

Realizovan projekat CARDS

Realizovan projekat Tehnička podrška institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji, finansiran od strane Evropske unije ...

01. 04. 2011. Aktuelnosti

TEHNIS ukratko

U cilju formiranja jedinstvenog informativnog centra o tehničkoj regulativi Srbije realizovan je projekat izrade portala, aplikativnog softvera i baze podataka - TEHNIS ...

04. 03. 2011. Aktuelnosti

Protokol o saradnji - tržišni nadzor

Potpisan Protokol o saradnji između MERR, MTU i MF-Uprave carina sa ciljem unapređenja tržišnog nadzora u smislu primene tehničkih propisa ...