Догађања

САВЕТ ЗА KВАЛИТЕТ

Влада Републике Србије, на седници одржаној дана 8. јуна 2023. године, донела је Одлуку о измени Одлуке о образовању Савета за квалитет.

Савет за квалитет је стручно саветодавно тело, са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији.
Савет за квалитет има улогу јачања регулаторне улоге министарства надлежног за техничке прописе и оцењивање усаглашености у односу на доносиоце техничких прописа, органе царине и тржишног надзора, привреду, са циљем континуираног праћења унапређења квалитета у области привреде.
Задатак Савета је праћење и анализа спровођења активности у области инфраструктуре квалитета, давање мишљења и препорука, као и разматрање питања од значаја за развој и унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији.
Одлуком о измени Одлуке о образовању Савета за квалитет, за председника Савета именован је Никола Витас, в.д. помоћника министра привреде, док је за заменика председника именован Миле Митровић, шеф одсека у Сектору за квалитет и безбедност производа.