Најаве

Јавни позив за доделу употребљаванe опремe набављенe из европских фондова IPA 2013

Јавни позив за доделу употребљаванe опремe набављенe из европских фондова IPA 2013 – на основу уговора EU Contract EuropeAid/135592/IH/SUP /RS - Пројекат „Набавка опреме неопходне за унапређење услуга оцењивања усаглашености у Републици Србији“

Опрема која се додељује: Преносни ТВ анализатор за кабловске и сателитске сигнале (Portable TV cable and satellite signals analyser), комада 2, произвођача PROMAX (карактеристике у брошури). Предметна опрема набављена 2017. године, била је уступљена на коришћење телу за оцењивање усаглашености – Кориснику, до априла 2021. Одузета је од претходног Корисника након што је утврђено да није испунио уговорне обавезе са Министарством привреде.

Министарство привреде је власник набављене опреме у року од десет (10) година од дана издавања потврде о привременом пријему опреме (енг. Provisional Acceptance Certificate, у даљем тексту: PAC). Након истека овог периода власништво над опремом прелази са Власника на Корисника, уколико су сви услови уговора испуњени. PACје потписан 12. јануара 2018. године.

Избор новог Корисника се врши на основу критеријума, који укључују нарочито:

-   активност корисника у пословима оцењивања усаглашености, која се може доказати актом о именовању или актом о акредитацији, који у обиму акредитације има методе испитивања које се могу применити на предметну опрему у областима од стратешког значаја за развој индустрије и у областима са високим потенцијалом за извоз;

-   регионални аспект, тј. значај за равномерни регионални развој, на основу идентификованих потреба привреде;

-   активност корисника у областима које су обухваћене хармонизованим техничким законодавством ЕУ које је преузето у Републици Србији;

-   коришћење опреме у областима регулисаним техничким законодавством Републике Србије;

-   постојање исказане потребе привреде за услугама испитивања/сертификације;

-   да се опрема може користити у областима значајним за раст пословања у Републици Србији, тј. у областима које утичу на раст других грана индустрије.

По окочању поступка избора новог корисника Власник потписује Уговор са новим корисником.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу опреме имају привредни субјекти који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који нису били корисници опреме набављене у оквиру пројекта EuropeAid/135592/IH/SUP. Приликом подношења захтева за доделу опреме уз документацију којом се доказује испуњеност критеријума наведених у јавном позиву, заинтересовани треба да доставе потписану Изјаву о прихватању услова за пријем, коришћење и одржавање опреме.

Јавни позив је отворен до 10. августа 2021. године.

Пријаве за доделу опреме, заједно са осталом документацијом, подносе се лично или препорученом поштом са назнаком: Пријава на Јавни позив за доделу употребљаванe опремe набављене из европских фондова IPA 2013, на адресу Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, или достављају електронски на tbtinfo@privreda.gov.rs.

За детаљније информације можете се обратити на електронску адресу: tbtinfo@privreda.gov.rs

 (https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-upotrebljavane-opreme-nabavljene-iz-evropskih-fondova-ipa-2013/)