Актуелности

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези примене нове Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13)

Од 13. јуна 2013. године почела је примена нове Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13- у даљем тексту: Нова одлука)

Одређена роба из Прилога 5А претходне Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 58/11-у даљем тексту: Претходна одлука), од 13. јуна 2013. године прешла је у Прилог 6 Нове одлуке.

За робу из Прилога 5А Претходне одлуке (која се од 13. јуна 2013. године налази у Прилогу 6 Нове одлуке), а за коју је до 13. јуна 2013. године издата Потврда о усаглашености (или Извод из евиденције издатих потврда) у складу са чланом 10. Правилника о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС”, број 13/10), односно у складу са чланом 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Службени гласник РС”, број 13/10) није потребно прибављати нове Потврде о усглашености које издаје Републичка агенција за електронске комуникације или друго именовано тело за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме у складу са чланом 18. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12)..

Рок важења Потврде о усаглашености је три године.

За сву робу која се налази у Прилогу 6 Нове одлуке, односно за добијање правног мишљења о томе да ли је за увоз те робе потребно прибавити одговарајућу исправу о усаглашености, надлежно је Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.  

Ово обавештење заснива се на правном мишљењу Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација број: 345-01-410/2013-07 од 24. јуна 2013. године.које је у виду инструкције за поступање са увозном робом из приолга 6 Нове одлуке достављено Управи царина-Министарства финансија и привреде.

У Београду, 15. jула 2013. године