Актуелности

Плоче иверице и контролне картице

Анализирајући важеће техничке прописе у области плоча иверица и учестале примедбе привреде која указује на низ проблема у примени захтева дефинисаних стандардима на које се пропис из ове области позива, Министарство привреде је, изеђу осталог, утврдило да не постоји обавеза означавања плоча иверица тзв. КОНТРОЛНИМ КАРТИЦАМА.

У Републици Србији, плоче иверице које се употребљавају за производњу намештаја, за унутрашње облагање просторија, за амбалажу и сличне намене, као и фурниране плоче иверице двострано обложене сеченим или љуштеним фурниром, су предмет Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ”, број 61/83 - у даљем тексту: Наредба).

У тачки 3. Наредбе прописани су захтеви које плоче иверице морају да испуне. Наведени захтеви се односе на: димензије, влажност, дебљинско бубрење, савојну чврстоћу, затезну чврстоћу управно на површину плоче и запреминску масу.

Даље, тачка 4. Наредбе прописује вредности карактеристика квалитета које подлежу испитивању. Другим речима, тачка 4. ближе одређује наведене захтеве из тачке 3. које плоче иверице морају да испуне. У том смислу, наведени стандарди се искључиво односе на захтеве из тачке 3, односно вредности карактеристика које се испутују. Стандард SRPS D.C5.031 се не примењује у целости, већ само они делови који се односе на захтеве из тачке 3.

С обзиром на изнето, а имајући у виду да се захтеви за плоче иверице прописују Наредбом као и да одредбе Наредбе не садрже захтеве који се односе на садржај формалдехида, тачка 9. стандард SRPS D.C5.031 се не примењује. Дакле, не постоји обавеза означавања плоча иверица контролним картицама,са подацима о називу и седишту произвођача, ознаци стандарда, мерама и типом плоче и емисионој класи, дефинисаним тачком 9. стандард SRPS D.C5.031.