Актуелности

Српски знак усаглашености и плоче иверице

За производе који су задовољили захтеве Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ”, број 61/83 - у даљем тексту: Наредба) издаје се сертификат (атест), и како је предвиђено тачком 10. Наредбе, произвођач, односно увозник означава плоче иверице знаком усаглашености, међутим...

Одредбом члана 24. став 4. Закона прописано је да се облик, изглед и садржај знака усаглашености уређује прописом који доноси Влада. Одредбом члана 31. став 7. Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Службени гласник РС“, број 98/09 - у даљем тексту: Уредба) одређује се облик, изглед и садржај Српског знака кроз Прилог 2 који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, и прописује се да је Српски знак једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, усаглашен са захтевима српског техничког прописа. Дакле, на основу иностраних исправа о усаглашености није могуће означавање производа Српским знаком усаглашености.

Такође, у складу са чланом 33. Уредбе ближе се прописује начин стављања и употреба знакова усаглашености Правилником о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености („Службени гласник РС”, број 25/10). Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о изгледу и употреби знака саобразности у систему атестирања производа („Службени лист СРЈ”, број 50/94) и Наредба о изгледу и употреби атестног знака („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81).

С обзиром на изнето, тачка 10. Наредбе се, у целости, не може примењивати, а означавање плоча иверица се врши у складу са Правилником о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености („Службени гласник РС”, број 25/10).

Исто важи и за преостале наредбе о обавезном атестирању.