Актуелности

Објављен Правилник о дозиметрима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/16 од 5. фебруара 2016. године објављен је Правилник о дозиметрима

Овај правилник ступа на снагу 13. фебруара 2016. године.

Правилником о дозиметрима прописују се захтеви за дозиметре који се користе у функцији заштите здравља, означавање дозиметара, начин утврђивања испуњености захтева за дозиметре, начин испитивања типа дозиметара, методе мерења, као и начини и услови оверавања дозиметара. Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о метролошким условима за термолуминесцентне дозиметре („Службени лист СРЈˮ, број 47/92), Метролошко упутство за преглед термолуминесцентних дозиметара („Гласник СЗМДМˮ, бр. 4/92 и 1/93), Метролошко упутство за преглед дозиметара са силицијумском диодом („Гласник СЗМДМˮ, број 3/95), Правилник о метролошким условима за дозиметре са силицијумском диодом („Службени лист СРЈˮ, број 26/95), Метролошко упутство за преглед дозиметара фотонског зрачења у заштити од зрачења („Гласник СЗМДМˮ, број 4/98), Правилник о метролошким условима за дозиметре фотонског зрачења у заштити од зрачења („Службени лист СРЈˮ, број 62/98) и Правилник о метролошким условима за дозиметре са јонизационим коморама у радиотерапији („Службени лист СРЈˮ, број 6/03).