Актуелности

Обавештење о промени износа републичких административних такси

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/16 од 3. јуна 2016. године објављени су Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. Усклађени динарски износи примењују се од 1. јула 2016. године.

Републичке административне таксе за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа из делокруга Сектора за инфраструктуру квалитета:  

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу

1.470

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику

12.010

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима, и то: 

1) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености

2.410

2) за пријаву за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености

2.410

3) за решење које се доноси по захтеву поднетом за именовање тела за оцењивање усаглашености

11.550

4) за решење које се доноси по пријави поднетој за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености

11.550

5) за захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији

2.410

6) за решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији

23.100

7) за извод из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у Републици Србији

11.550

Републичке административне таксе у области метрологије износе: 

За Захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила  

2.410

За Решење које се доноси по захтеву за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила 

11.550